Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

WOLNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Dzi­siaj – w roku 1050. rocz­ni­cy Chrztu Pol­ski – wypa­da nam wró­cić do tam­te­go mile­nij­ne­go Aktu z 1966 roku i pono­wić nasze cał­ko­wi­te odda­nie się Maryi, ponie­waż zmie­ni­ła się zasad­ni­czo nasza sytu­acja spo­łecz­na i poli­tycz­na, i powsta­ły w mię­dzy­cza­sie poważ­ne pro­ble­my z naszą wol­no­ścią. Moż­na powie­dzieć, że dzi­siaj mamy wręcz do czy­nie­nia z wypa­czo­nym poję­ciem wol­no­ści. Dla wie­lu nam współ­cze­snych wol­ność sta­ła się wręcz reli­gią. Tam, gdzie wywyż­sza się czło­wie­ka kosz­tem Boga, tam liczy się tyl­ko niczym nie­skrę­po­wa­na wol­ność poszcze­gól­nych jed­no­stek. W ten spo­sób pod­sta­wo­wy pro­blem, z jakim dzi­siaj musi­my się zmie­rzyć, to pro­blem odpo­wie­dzial­ne­go korzy­sta­nia z wol­no­ści, zarów­no w wymia­rze oso­bi­stym, jak spo­łecz­nym. Wol­ność bowiem to nie jest po pro­stu brak tyrań­skiej wła­dzy i uci­sku, nie ozna­cza też swo­bo­dy czy­nie­nia wszyst­kie­go, na co ma się ocho­tę. Wol­ność ma swo­ją wewnętrz­ną „logi­kę”, któ­ra ją okre­śla i uszla­chet­nia; jest pod­po­rząd­ko­wa­na praw­dzie i urze­czy­wist­nia się w poszu­ki­wa­niu praw­dy.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Uro­czy­stość NMP Kró­lo­wej Pol­ski, Jasna Góra, 3 V 2016 r.