Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

NIEDZIELA:
Dz 2,1–11; 1 Kor 12,3b–7.12–13; J 20,19–23

JEZUS DAJE DUCHA ŚWIĘTEGO

Wie­czo­rem w dniu zmar­twych­wsta­nia, tam gdzie prze­by­wa­li ucznio­wie, drzwi były zamknię­te z oba­wy przed Żyda­mi. Przy­szedł Jezus, sta­nął pośrod­ku, i rzekł do nich: Pokój wam! A to powie­dziaw­szy, poka­zał im ręce i bok. Ura­do­wa­li się zatem ucznio­wie ujrzaw­szy Pana. A Jezus zno­wu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posy­łam. Po tych sło­wach tchnął na nich i powie­dział im: Weź­mij­cie Ducha Świę­te­go. Któ­rym odpu­ści­cie grze­chy, są im odpusz­czo­ne, a któ­rym zatrzy­ma­cie, są im zatrzy­ma­ne.
ROZWAŻANIE
To się dzia­ło w wie­czer­ni­ku. Drzwi były zamknię­te. W ser­cach uczniów były nie­do­bre prze­czu­cia. Być może już wyraź­na oba­wa, któ­ra jesz­cze po śmier­ci Mistrza się pogłę­bi­ła. A tym­cza­sem Jezus mówi o miło­ści. I zachę­ca do zacho­wa­nia Jego słów. Odkry­wa swą bli­skość i jed­ność z Ojcem. I jesz­cze obie­cu­je Ducha Świę­te­go, Para­kle­ta, któ­ry przyj­dzie od Ojca i wszyst­kie­go nauczy i wszyst­ko przy­po­mni. W zamknię­tym wie­czer­ni­ku poja­wi­ły się sło­wa obiet­ni­cy, któ­ra wszyst­ko otwar­ła. Ucznio­wie chcie­li zamy­kać, lecz On wszyst­ko otwo­rzył. Zamy­ka­li drzwi wie­czer­ni­ka, On je sze­ro­ko uchy­lił. Zamy­ka­li swe ser­ca, On je mak­sy­mal­nie posze­rzył. Oni ule­ga­li lęko­wi, On przy­niósł miłość. Oto Duch Jezu­sa Chry­stu­sa w dzia­ła­niu. O tego Ducha dziś z całą mocą wołaj­my.

(rs)