Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

STĄD WYSZŁO ODRODZENIE

KS. KARD. STANISŁAW DZIWISZ

Co roku powra­ca­my na to miej­sce, na któ­rym kra­kow­ski Biskup Sta­ni­sław zło­żył świa­dec­two wier­no­ści Jezu­so­wi Chry­stu­so­wi i Jego Ewan­ge­lii. To jego świa­dec­two było tak wstrzą­sa­ją­ce, tak przej­rzy­ste, że od 937 lat prze­ma­wia do kolej­nych poko­leń uczniów ukrzy­żo­wa­ne­go i zmar­twych­wsta­łe­go Pana, zamiesz­ku­ją­cych naszą zie­mię. To świa­dec­two otrzy­mał mło­dy Kościół w Pol­sce w XI wie­ku, w któ­rym Ewan­ge­lia od ponad stu lat zako­rze­nia­ła się cier­pli­wie w umy­słach i ser­cach naszych przod­ków. Po uro­czy­sto­ściach w Gnieź­nie i Pozna­niu, pod­czas któ­rych dzię­ko­wa­li­śmy Bogu za Chrzest Pol­ski i 1050 lat wia­ry na naszych zie­miach, przy­szła kolej na Kra­ków. Stąd bowiem wyszło odro­dze­nie chrze­ści­jań­stwa po znisz­cze­niach, jakich doświad­czy­ła pier­wot­na wspól­no­ta pod­czas najaz­du na Gnie­zno cze­skie­go księ­cia Brze­ty­sła­wa w 1038 roku. Świę­ty Sta­ni­sław, obok św. Woj­cie­cha, stał się rów­nież ojcem Ojczy­zny, a jego krew prze­la­na na tym miej­scu sta­ła się bierz­mo­wa­niem naro­du, jak mówił o tym Jan Paweł II na kra­kow­skich Bło­niach, pod­czas pierw­szej podró­ży apo­stol­skiej do Ojczy­zny

Frag­ment wystą­pie­nia pod­czas uro­czy­sto­ści ku czci św. Sta­ni­sła­wa w Kra­ko­wie, 8 V 2016 r.