Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

DUCHOWE PODŹWIGNIĘCIE NARODU

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Jasno­gór­skie Ślu­by Naro­du Pol­skie­go sta­no­wi­ły akt reli­gij­no-moral­ny o wymia­rze naro­do­wym. Sta­ły się one pod­sta­wą ogól­no­pol­skie­go pro­gra­mu dusz­pa­ster­skie­go, przy­go­to­wu­ją­ce­go Pola­ków do zbli­ża­ją­ce­go się jubi­le­uszu Tysiąc­le­cia Chrztu Pol­ski (1966). Sytu­acja Kościo­ła kato­lic­kie­go w tam­tym cza­sie przy­na­gla­ła do poważ­nej odno­wy ducho­wej i do obro­ny chrze­ści­jań­skiej tra­dy­cji wobec narzu­co­ne­go Naro­do­wi ate­izmu poli­tycz­ne­go. Wobec zagro­że­nia porów­ny­wal­ne­go do tego, jakie legło u gene­zy ślu­bów lwow­skich w okre­sie szwedz­kie­go poto­pu, Ksiądz Pry­mas dostrzegł – w pod­ję­tych na nowo przy­rze­cze­niach – szan­sę na ducho­we podźwi­gnię­cie Naro­du. Sama treść roty jasno­gór­skich ślu­bo­wań zawie­ra w sobie pro­gram nowe­go ładu spo­łecz­no-moral­ne­go, opar­te­go na respek­to­wa­niu war­to­ści chrze­ści­jań­skich. Zasad­ni­czo kła­dzie on nacisk na docho­wa­nie wier­no­ści Bogu, Ewan­ge­lii, Kościo­ło­wi i jego paste­rzom; na trwa­nie w łasce uświę­ca­ją­cej; obec­ność zasad Ewan­ge­lii w życiu rodzin­nym; posza­no­wa­nie życia ludz­kie­go i nie­ro­ze­rwal­no­ści mał­żeń­stwa, na god­ność kobie­ty; obro­nę mło­dzie­ży przed nie­wia­rą i zepsu­ciem moral­nym; na spra­wie­dli­wość i miłość w życiu spo­łecz­nym; na prze­zwy­cię­ża­nie wad naro­do­wych oraz roz­wój cnót spo­łecz­nych.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Uro­czy­stość NMP Kró­lo­wej Pol­ski, Jasna Góra, 3 V 2016 r.