Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE (23)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Wia­ra w Boga Jedy­ne­go w Trój­cy Osób jest wiel­kim darem Boga. Tajem­ni­cę Trój­cy Prze­naj­święt­szej obja­wił Wcie­lo­ny Syn Boży, Jezus Chry­stus. „Wszyst­ko, co ma Ojciec, jest moje” (J 16, 15). „Gdy zaś przyj­dzie On, Duch Praw­dy, dopro­wa­dzi was do całej praw­dy… z moje­go weź­mie i wam oznaj­mi” (J 16,13–14). Zmar­twych­wsta­ły Jezus posy­ła Apo­sto­łów na cały świat, aby naucza­li i udzie­la­li Chrztu w imię Boga w trój­cy Osób: „Idź­cie więc i nauczaj­cie wszyst­kie naro­dy, udzie­la­jąc im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świę­te­go” (Mt 28,19). Św. Paweł poucza nas „nadzie­ja zawieść nie może, ponie­waż miłość Boża roz­la­na jest w ser­cach naszych przez Ducha Świę­te­go, któ­ry został nam dany” (Rz 5,5). Św. Jan Ewan­ge­li­sta wyzna­je w Apo­ka­lip­sie: „Jam jest Alfa i Ome­ga, mówi Pan Bóg, Któ­ry jest, Któ­ry był i Któ­ry przy­cho­dzi, Wszech­mo­gą­cy” (Ap 1,8). Wia­rę w Boga w Trój­cy Prze­naj­święt­szej wyzna­je­my odma­wia­jąc „Cre­do” w cza­sie Mszy świę­tej, czy też pry­wat­nie. Codzien­nie odda­je­my cześć Bogu Trój­je­dy­ne­mu odma­wia­jąc „Chwa­ła Ojcu…”. Zosta­li­śmy ochrzcze­ni w imię Trój­cy Prze­naj­święt­szej, otrzy­mu­je­my roz­grze­sze­nie w imię Trój­cy. W cza­sie zawie­ra­nia Sakra­men­tu Mał­żeń­stwa nowo­żeń­cy wyma­wia­ją Boskie Oso­by Trój­cy. Żegna­my się wypo­wia­da­jąc Boże imio­na Osób Trój­cy Prze­naj­święt­szej. Bło­go­sła­wi­my wyma­wia­jąc Boskie Oso­by. Bóg w Trój­cy jest wzo­rem i źró­dłem każ­dej jed­no­ści, każ­dej miło­ści, tak­że mał­żeń­skiej i rodzin­nej. Duch Świę­ty, któ­ry od Ojca i Syna pocho­dzi, rodzi wciąż miłość i uzdal­nia mał­żon­ków do miło­ści wier­nej, trwa­łej, ofiar­nej i płod­nej. „Rok Świę­ty… jest po to, aby w codzien­no­ści żyć miło­sier­dziem, któ­re od zawsze Ojciec roz­cią­ga nad nami… On nigdy nie prze­sta­je… powta­rzać, że nas kocha” (Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek, Bul­la Mise­ri­cor­diae vul­tus, p. 25).
Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia
Spró­buj­my codzien­nie łączyć znak Krzy­ża, kie­dy wymie­nia­my Boskie Oso­by, z przy­po­mnie­niem łaski chrztu. A mał­żon­ko­wie niech wte­dy przy­po­mi­na­ją sobie przy­się­gę mał­żeń­ską.