Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

NIEDZIELA:
Prz 8,22–31; Rz 5,1–5; J 16,12–15

WSZYSTKO, CO MA OJCIEC, JEST MOJE.
DUCHMOJEGO WEŹMIE I WAM OZNAJMI

Jezus powie­dział swo­im uczniom: Jesz­cze wie­le mam wam do powie­dze­nia, ale teraz jesz­cze znieść nie może­cie. Gdy zaś przyj­dzie On, Duch Praw­dy, dopro­wa­dzi was do całej praw­dy. Bo nie będzie mówił od sie­bie, ale powie wszyst­ko, cokol­wiek sły­szy, i oznaj­mi wam rze­czy przy­szłe. On Mnie oto­czy chwa­łą, ponie­waż z moje­go weź­mie i wam oznaj­mi. Wszyst­ko, co ma Ojciec, jest moje. Dla­te­go powie­dzia­łem, że z moje­go bie­rze i wam obja­wi.
ROZWAŻANIE
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świę­te­go. Taki jest zawsze począ­tek. Chwa­ła Ojcu i Syno­wi, i Ducho­wi Świę­te­mu… To naj­lep­sze zakoń­cze­nie, o któ­rym nie zawsze pamię­ta­my. Jesz­cze wie­le mam wam do powie­dze­nia… i Duch Praw­dy dopro­wa­dzi was do całej praw­dy. To mówi Jezus dziś. Co wie­my o Bogu? Co chcie­li­by­śmy wie­dzieć? Czy mamy jakąś szan­sę dowie­dzieć się cze­goś wię­cej? Fun­da­men­tal­ne pyta­nia. Nie­oczy­wi­ste odpo­wie­dzi. Nie­oczy­wi­ste na pozio­mie ludz­kie­go inte­lek­tu. Ale moż­li­we na pozio­mie ludz­kie­go ser­ca, któ­re wsłu­chu­je się w sło­wo Jezu­sa i pra­gnie obec­no­ści Ducha Boże­go. Moż­li­we dla ser­ca, któ­re zawsze zaczy­na w imię Ojca i docho­dzi do rado­sne­go uwiel­bie­nia chwa­ła Ojcu… Moż­li­we dla ser­ca, któ­re pokor­nie wie­rzy, ufa, choć nie boi się sta­wia­nia pytań; któ­re cier­pli­wie cze­ka, ale też nie oba­wia się wołać natar­czy­wie; któ­re nie szu­ka let­niej prze­cięt­no­ści, lecz chce wspi­nać się wzwyż. Aż odkry­je peł­nię miło­ści.

(rs)

(rs)