Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

PEREGRYNACJA SYMBOLI ŚDM

KS. KARD. STANISŁAW DZIWISZ

Już wkrót­ce roz­pocz­nie się w naszej Archi­die­ce­zji Pere­gry­na­cja sym­bo­li Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży: drew­nia­ne­go Krzy­ża, nazwa­ne­go przez Ojca Świę­te­go Jana Paw­ła II „Krzy­żem Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży” oraz Iko­ny Mat­ki Bożej Salus Popu­li Roma­ni – Wyba­wi­ciel­ki Ludu Rzym­skie­go. Oba te sym­bo­le od wie­lu lat towa­rzy­szą nie tyl­ko Świa­to­wym Dniom Mło­dzie­ży, ale pere­gry­nu­ją po die­ce­zjach kra­ju, gdzie mają się one odbyć. W Pol­sce ich pere­gry­na­cja roz­po­czę­ła się w Nie­dzie­lę Pal­mo­wą, 14 kwiet­nia 2014 roku, kie­dy mło­dzi Pola­cy prze­ję­li je od Bra­zy­lij­czy­ków na Pla­cu św. Pio­tra w Rzy­mie. Od 20 maja do 25 lip­ca będą one odwie­dza­ły rów­nież wszyst­kie deka­na­ty naszej Archi­die­ce­zji. To ostat­ni etap i uko­ro­no­wa­nie ducho­wych przy­go­to­wań do ŚDM. Dla­te­go bar­dzo pro­szę, by pere­gry­na­cja ta sta­ła się oka­zją do modli­twy wokół Krzy­ża i Iko­ny o dobre owo­ce tego wiel­kie­go wyda­rze­nia, zarów­no dla gości, któ­rzy do nas przy­bę­dą, jak i dla nas, gospo­da­rzy. Niech przy­po­mną, że w przy­go­to­wa­niach nie jeste­śmy pozo­sta­wie­ni tyl­ko naszym ludz­kim siłom, ale przede wszyst­kim wspar­ci orę­dow­nic­twem Maryi i świę­tych patro­nów ŚDM: Jana Paw­ła II i sio­stry Fau­sty­ny u Jezu­sa Miło­sier­ne­go.

Frag­ment komu­ni­ka­tu w związ­ku z roz­po­czy­na­ją­cą się pere­gry­na­cją sym­bo­li ŚDM, Kra­ków, 29 IV 2016 r.