Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

BYĆ DOBRYM EKONOMEM

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Czło­wiek two­rzy eko­no­mię, lecz nie jest do niej ogra­ni­czo­ny, bowiem nie da się go spro­wa­dzić tyl­ko do per­spek­ty­wy hory­zon­tal­nej. Czło­wiek posia­da w sobie tak­że zdol­ność trans­cen­den­cji, zdol­ność „wer­ty­kal­ne­go” wyj­ścia ku temu, co go prze­kra­cza. Jest nie­ustan­nie zachę­ca­ny do tego, by odkryć sie­bie jako byt trans­cen­dent­ny w każ­dym wymia­rze życia, włącz­nie ze spra­wa­mi spo­łecz­ny­mi, eko­no­micz­ny­mi i poli­tycz­ny­mi. (…) Rolą dobre­go eko­no­ma jest tro­ska o wszyst­ko, co doty­czy zarzą­dza­nia dzie­dzi­ną mate­rial­ną. Być dobrym eko­no­mem, to zna­czy prze­wi­dy­wać dale­ką przy­szłość; widzieć nie tyl­ko jeden rok do przo­du, ale aż czter­na­ście lat ponad­to, oraz znać środ­ki zapo­bie­gaw­cze, jakie powin­ny być zasto­so­wa­ne już teraz, by zagwa­ran­to­wać bez­pie­czeń­stwo eko­no­micz­ne w przy­szło­ści. Józef egip­ski może być patro­nem wszyst­kich ludzi zaj­mu­ją­cych się sztu­ką eko­no­mii. (…) Mimo, iż powięk­sza się bogac­two świa­to­we poj­mo­wa­ne glo­bal­nie, to jed­no­cze­śnie wzra­sta­ją nie­rów­no­ści. Nawet w boga­tych kra­jach ubo­że­ją nowe gru­py spo­łecz­ne i rodzą się nowe for­my ubó­stwa, a w tra­dy­cyj­nie ubo­gich czę­ściach świa­ta nie­któ­re gru­py cie­szą się roz­rzut­nym i kon­sump­cyj­nym nad roz­wo­jem, w spo­sób nie do przy­ję­cia kon­tra­stu­ją­cym z sytu­acja­mi nie­ludz­kiej nędzy.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w poznań­skiej kate­drze z oka­zji 90-lecia dzia­łal­no­ści Uni­wer­sy­te­tu Eko­no­micz­ne­go w Pozna­niu, 15 V 2016 r.