Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

Z POLSKI WYJDZIE ISKRA

KS. KARD. STANISŁAW DZIWISZ

Nie bój­cie się przy­jeż­dżać do Kra­ko­wa, bo Pol­ska jest bez­piecz­na, choć sytu­acja w Euro­pie rodzi wie­le nie­po­ko­ju. Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży w Kra­ko­wie będą wiel­kim świę­tem wia­ry i nieść będą waż­ne prze­sła­nie nadziei dla świa­ta. Bowiem głów­nym tema­tem tego spo­tka­nia jest sam Jezus Chry­stus i Jego miło­sier­dzie, któ­rym darzy każ­de­go z nas. Bowiem ŚDM zbie­ga­ją się z Nad­zwy­czaj­nym Rokiem Miło­sier­dzia, ogło­szo­nym przez papie­ża Fran­cisz­ka. Jezus obja­wił św. Sio­strze Fau­sty­nie, że z Pol­ski wyj­dzie iskra, któ­ra przy­go­tu­je świat na ponow­ne przyj­ście Chry­stu­sa. Mło­dzi wyja­dą z Kra­ko­wa nio­sąc świa­tu prze­sła­nie poko­ju, któ­re jest w sta­nie zmie­nić świat, gdyż dzi­siej­szy świat orę­dzia takie­go bar­dzo potrze­bu­je. Tego­rocz­ne Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży w Kra­ko­wie będą nie tyl­ko spo­tka­niem mło­dych z Fran­cisz­kiem, ale tak­że z Janem Paw­łem II, któ­re­go śla­da­mi będą tu podą­żać. 13 maja 1981 r. Jan Paweł II (…) zale­d­wie w kil­ka­na­ście minut po zama­chu, nawet nie wie­dząc kto do nie­go strze­lał, prze­ba­czył zama­chow­co­wi. Tak potra­fią postę­po­wać tyl­ko ludzie świę­ci.

Frag­ment prze­mó­wie­nia do rzecz­ni­ków kon­fe­ren­cji bisku­pich oraz przed­sta­wi­cie­li mediów kato­lic­kich z całej Euro­py, Kra­ków, 13 V 2016 r.