Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

POWRÓCIĆ DO KONFESJONAŁU

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

W cią­gu minio­nych lat zna­czą­co zmie­nił się kon­tekst kul­tu­ro­wy, w jakim przy­cho­dzi peł­nić posłu­gę kapłań­ską. Kapła­ni spo­ty­ka­ją na swo­jej dro­dze coraz wię­cej ludzi, któ­rym bra­ku­je w życiu punk­tu odnie­sie­nia, któ­rzy są pora­nie­ni i myślą tyl­ko o sobie, zapo­mi­na­jąc o bra­ciach. Aby stać się sku­tecz­ną pomo­cą dla tych ludzi, świę­ce­ni dzi­siaj kapła­ni – podob­nie zresz­tą jak pre­zbi­te­rzy wcze­śniej­szych rocz­ni­ków – będą musie­li stać się słu­ga­mi Boże­go miło­sier­dzia. Chry­stus jest obra­zem miło­sier­dzia Boga, ponie­waż odsła­niał On obli­cze Ojcow­skiej miło­ści, poszu­ku­jąc grzesz­ni­ka. On nie tyl­ko nauczał o łaska­wo­ści Boga, ale oka­zy­wał swo­ją wraż­li­wość na ludz­kie nie­szczę­ście poprzez kon­kret­ne uzdro­wie­nia, wskrze­sze­nia. (…) Gło­sze­nie miło­ści potęż­niej­szej niż grzech nie pole­ga na pre­zen­to­wa­niu jakichś nowych, moc­niej­szych argu­men­tów, ile raczej na cier­pli­wym przy­po­mi­na­niu praw­dzi­we­go obli­cza Boga, któ­ry obja­wił się w Jezu­sie Chry­stu­sie. Trze­ba powró­cić do kon­fe­sjo­na­łu jako miej­sca spra­wo­wa­nia sakra­men­tu pojed­na­nia, ale tak­że jako miej­sca, w któ­rym nale­ży prze­by­wać czę­ściej, aby wier­ny mógł zna­leźć miło­sier­dzie, radę i umoc­nie­nie, aby poczuł się kocha­ny i zro­zu­mia­ny przez Boga.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej do nowo wyświę­co­nych
kapła­nów Archi­die­ce­zji Poznań­skiej, 19 V 2016 r.