Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

NIEDZIELA:
1 Krl 17,17–24; Ga 1,11–19; Łk 7,11–17

WSKRZESZENIE MŁODZIEŃCA Z NAIN

Jezus udał się do pew­ne­go mia­sta, zwa­ne­go Nain; a szli z Nim Jego ucznio­wie i tłum wiel­ki. Gdy zbli­żył się do bra­my miej­skiej, wła­śnie wyno­szo­no umar­łe­go, jedy­ne­go syna mat­ki, a ta była wdo­wą. Towa­rzy­szył jej spo­ry tłum z mia­sta. Na jej widok Pan uża­lił się nad nią i rzekł do niej: Nie płacz. Potem przy­stą­pił, dotknął się mar, a ci, któ­rzy je nie­śli, sta­nę­li, i rzekł: Mło­dzień­cze, tobie mówię, wstań. Zmar­ły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego mat­ce. A wszyst­kich ogar­nął strach; wiel­bi­li Boga i mówi­li: Wiel­ki pro­rok powstał wśród nas i Bóg łaska­wie nawie­dził lud swój. I roze­szła się ta wieść o Nim po całej Judei i po całej oko­licz­nej kra­inie.
ROZWAŻANIE
Jezus wskrze­sił zmar­łe­go czło­wie­ka. Żałob­ny pochód ludzi opła­ku­ją­cych stra­tę bli­skiej oso­by w jed­nej chwi­li zamie­nił się we wspól­no­tę rado­ści. Choć poja­wił się strach, to wszy­scy wiel­bi­li Boga, bo nagle odkry­li, że Pan jest tak bli­sko, iż na wła­sne oczy widzą Jego moc, że w Panu jest życie, któ­re moc­niej­sze jest niż śmierć. Wskrze­sze­nie mło­dzień­ca, syna wdo­wy z Nain, jest zapo­wie­dzią naszej osta­tecz­nej przy­szło­ści. Prze­cho­dząc przez śmierć doświad­czy­my mocy nasze­go Pana, zoba­czy­my, że w Panu jest życie – i że ono jest moc­niej­sze niż śmierć.

(rs)