Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

DZIĘKUJEMY ZA DAR EUCHARYSTII

KS. KARD. STANISŁAW DZIWISZ

Pierw­szym imie­niem Boga jest miłość. Bóg nie jest ano­ni­mo­wym samot­ni­kiem. Jest On wspól­no­tą Trzech Boskich Osób – Ojca, Syna i Ducha Świę­te­go. Ta Boska wspól­no­ta miło­ści jest pra­źró­dłem wszel­kie­go ist­nie­nia, wszel­kie­go życia i wszel­kiej miło­ści. Szcze­gól­nym imie­niem Boga dla nas wszyst­kich jest imię Jezu­sa Chry­stu­sa, bo to w Nim – w Synu Bożym, któ­ry stał się czło­wie­kiem – Bóg naj­bar­dziej zbli­żył się do świa­ta i naj­peł­niej odsło­nił swo­je obli­cze miło­ści. Ta miłość zosta­ła ukrzy­żo­wa­na, ale jed­no­cze­śnie odnio­sła naj­więk­sze zwy­cię­stwo nad moca­mi zła, grze­chu i śmier­ci. Dzię­ki tej miło­ści otwar­ła się przed nami dro­ga wio­dą­ca do życia w Bożym i wiecz­nym kró­le­stwie. Na tej dro­dze nie podą­ża­my sami i nie jeste­śmy zda­ni na wła­sne siły. Podą­ża z nami Boski Pie­chur. On wska­zu­je kie­ru­nek. On oświe­ca swo­im sło­wem. On kar­mi nas swo­im Cia­łem – Chle­bem Życia. Dziś w spo­sób szcze­gól­ny dzię­ku­je­my Mu za nie­po­ję­ty dar Eucha­ry­stii. Czy­ni­my to publicz­nie, korzy­sta­jąc z wol­no­ści, jaką cie­szy się nasz kraj i naród, któ­ry od tysią­ca i pięć­dzie­się­ciu lat podą­ża za Zba­wi­cie­lem świa­ta.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas pro­ce­sji eucha­ry­stycz­nej w uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa, Kra­ków, 26 V 2016 r.