Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

PODPISUJMY APEL DO PARLAMENTARZYSTÓW PRZYGOTOWANY PRZEZ POLSKĄ FEDERACJĘ RUCHÓW OBRONY ŻYCIA

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Rok Jubi­le­uszu 1050-lecia Chrztu Pol­ski zobo­wią­zu­je nas wszyst­kich do odno­wy życia moral­ne­go, zarów­no w wymia­rze oso­bi­stym jak i spo­łecz­nym. Przy­wo­łu­jąc sło­wa św. Jana Paw­ła II, któ­ry nie­jed­no­krot­nie pod­kre­ślał, że „sto­su­nek do daru życia jest wykład­ni­kiem i spraw­dzia­nem auten­tycz­nej reli­gij­no­ści i moral­no­ści” (Jasna Góra 1983), zachę­cam wszyst­kich wier­nych do włą­cze­nia się w ruch spo­łecz­ny na rzecz pra­wa do życia bez wyjąt­ków i lep­szej ochro­ny macie­rzyń­stwa. Moż­na to uczy­nić poprzez udział w Mar­szu dla Życia, któ­ry przej­dzie uli­ca­mi Pozna­nia w nie­dzie­lę 12 czerw­ca, a tak­że pod­pi­su­jąc się pod przy­go­to­wa­nym przez Pol­ską Fede­ra­cję Ruchów Obro­ny Życia, Ape­lem do Pol­skich Par­la­men­ta­rzy­stów o pra­wo do życia dla każ­de­go poczę­te­go dziec­ka i ochro­nę macie­rzyń­stwa. Apel ten jest zgod­ny ze sta­no­wi­skiem Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, wyra­żo­nym w Komu­ni­ka­cie z 16 kwiet­nia br., w któ­rym czy­ta­my: Bisku­pi zwra­ca­ją się do ludzi dobrej woli, do matek i ojców, leka­rzy i położ­nych oraz do sta­no­wią­cych pra­wo, aby zgod­nie z sumie­niem sta­wa­li na stra­ży ludz­kie­go życia. Dzię­ku­jąc świec­kim anga­żu­ją­cym się w ruchy, sto­wa­rzy­sze­nia i fede­ra­cje pro-life, paste­rze Kościo­ła w Pol­sce pro­szą o soli­dar­ną współ­pra­cę w tej waż­nej spra­wie. Rów­no­cze­śnie oświad­cza­ją, że nie popie­ra­ją kara­nia kobiet, któ­re dopu­ści­ły się abor­cji. Te kwe­stie Kościół roz­wią­zu­je w sakra­men­cie pojed­na­nia, zgod­nie z prze­pi­sa­mi pra­wa kano­nicz­ne­go i nor­ma­mi etycz­no-moral­ny­mi. Uwa­run­ko­wa­nia kobie­ty decy­du­ją­cej się na abor­cję są zło­żo­ne i zróż­ni­co­wa­ne (por. Jan Paweł II, Evan­ge­lium Vitae, 59). Nale­ży doło­żyć wszel­kich sta­rań, by wobec zamia­ru prze­rwa­nia cią­ży, każ­da kobie­ta była oto­czo­na wszech­stron­ną i życz­li­wą opie­ką oraz pomo­cą medycz­ną, mate­rial­ną, psy­cho­lo­gicz­ną i praw­ną. Zachę­cam raz jesz­cze do czyn­ne­go zaan­ga­żo­wa­nia w wiel­kie dzie­ło obro­ny życia w naszej Ojczyź­nie, a tak­że pro­szę o modli­twę w inten­cji peł­nej ochro­ny życia czło­wie­ka od poczę­cia do natu­ral­nej śmier­ci, w Pol­sce i na świe­cie.

Komu­ni­kat odczy­ty­wa­ny 5 czerw­ca 2016 r. z ambon kościo­łów Archi­die­ce­zji Poznań­skiej