Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

MIEJSCA KULTU OJCA PAPCZYŃSKIEGO

Kult św. o. Pap­czyń­skie­go roz­wi­ja się z każ­dym rokiem. W wie­lu miej­scach Pol­ski powsta­ją miej­sca z nim zwią­za­ne, gdzie znaj­du­ją się jego reli­kwie. Wszę­dzie tam piel­grzy­mu­ją jego czci­cie­le i wypra­sza­ją łaski dla sie­bie i swo­ich bli­skich.

Sank­tu­arium w Liche­niu – miej­sce beaty­fi­ka­cji o. Sta­ni­sła­wa (Fot. M. Pabis)

Miej­scem uro­dze­nia zało­ży­cie­la Maria­nów było Pode­gro­dzie – nie­wiel­ka miej­sco­wość nad Dunaj­cem, leżą­ca kil­ka kilo­me­trów od Sta­re­go Sącza. Tam – w koście­le św. Jaku­ba – został ochrzczo­ny. Obec­nie w świą­ty­ni ist­nie­je kapli­ca bł. Sta­ni­sła­wa Pap­czyń­skie­go, w któ­rej są prze­cho­wy­wa­ne reli­kwie zakon­ni­ka. Obok ilu­stra­cji prze­sła­nia ośmiu bło­go­sła­wieństw, na ścia­nach kapli­cy zna­la­zły się sce­ny z życia zało­ży­cie­la Maria­nów. W Pode­gro­dziu znaj­do­wał się jego dom rodzin­ny. Na miej­sco­wych łąkach wypa­sał owce i bydło. Dziś świad­czy o tym choć­by spe­cjal­na rzeź­ba przed kościo­łem, czy tabli­ce infor­ma­cyj­ne. Dal­sze losy życia to kolej­ne miej­sca: Nowy Sącz, Jaro­sław, Lwów, Podo­li­niec, Rawa Mazo­wiec­ka i War­sza­wa. Wszę­dzie tam Pap­czyń­ski pobie­rał nauki. W Nowym Sączu roz­po­czy­nał edu­ka­cję. W jaro­sław­skiej szko­le jezu­itów ukoń­czył kla­sę gra­ma­ty­ki. We Lwo­wie pra­co­wał jako kore­pe­ty­tor w pew­nej zamoż­nej miesz­czań­skiej rodzi­nie i bar­dzo cięż­ko wów­czas zacho­ro­wał. Tam też uczęsz­czał do kole­gium jezu­ic­kie­go. Jako mło­dzie­niec uczył się tak­że w pijar­skim kole­gium w Podo­liń­cu na Spi­szu oraz w jezu­ic­kiej szko­le w Rawie Mazo­wiec­kiej. W Podo­liń­cu wstą­pił do zako­nu Pija­rów, a po stu­diach teo­lo­gicz­nych wykła­dał reto­ry­kę. Miejsc zwią­znych z nowym świę­tym nie bra­ku­je w sto­li­cy. W War­sza­wie Pap­czyń­ski stu­dio­wał teo­lo­gię, zło­żył ślu­by zakon­ne i nauczał reto­ry­ki. Świę­ce­nia kapłań­skie ojciec Pap­czyń­ski przy­jął w Brzo­zo­wie nie­da­le­ko Rze­szo­wa. Fun­da­men­ty nowej spo­łecz­no­ści zakon­nej kształ­to­wa­ły się nato­miast w Kra­ko­wie, Lubo­czy, Pusz­czy Kora­biew­skiej i Górze Kal­wa­rii. Pod­kra­kow­ski nie­gdyś Kazi­mierz był pierw­szym miej­scem, dokąd udał się o. Pap­czyń­ski po opusz­cze­niu zako­nu Pija­rów. W nie­ist­nie­ją­cym już dziś koście­le św. Jaku­ba przy­szły zało­ży­ciel Maria­nów peł­nił obo­wiąz­ki kape­la­na Arcy­brac­twa Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia NMP. Ojciec Sta­ni­sław był rów­nież kape­la­nem w mająt­ku ziem­skim szlach­ci­ca Jana Kar­skie­go we wsi Lubo­cza (obec­nie Lubocz) nie­opo­dal War­sza­wy. W Pusz­czy Kora­biew­skiej koło Skier­nie­wic – w ówcze­snej pustel­ni – powsta­ła pierw­sza pla­ców­ka nowe­go zgro­ma­dze­nia Maria­nów Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. Dziś miej­sce to – koleb­ka zako­nu – nazwa­ne zosta­ło Pusz­czą Mariań­ską. Znaj­du­je się tam m.in. sank­tu­arium św. Micha­ła Archa­nio­ła i Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia NMP. Oprócz naj­star­sze­go domu zakon­ne­go znaj­du­je się obraz Mat­ki Bożej, przed któ­rym o. Sta­ni­sław zło­żył Obla­tio. Cen­trum kul­tu nowe­go pol­skie­go bło­go­sła­wio­ne­go sta­no­wi jed­nak Góra Kal­wa­ria Marian­ki, zwa­na nie­gdyś Nową Jero­zo­li­mą. Obec­ność maria­nów w Górze Kal­wa­rii się­ga 1677 roku, gdy ówcze­sny biskup poznań­ski i wła­ści­ciel Nowej Jero­zo­li­my (tak nazy­wa­ło się wów­czas mia­stecz­ko) Ste­fan Wierz­bow­ski prze­ka­zał o. Sta­ni­sła­wo­wi Pap­czyń­skie­mu kościół Wie­cze­rzy W świą­ty­ni znaj­du­je się tak­że obraz Mat­ki Bożej, któ­ry o. Sta­ni­sław Pap­czyń­ski otrzy­mał z domu rodzin­ne­go w Pode­gro­dziu k. Sta­re­go Sącza. Ponad­to na pięk­nie wyma­lo­wa­nym sufi­cie kościo­ła znaj­du­je się Koron­ka 10 cnót NMP, a tak­że pierw­sza Regu­ła Zgro­ma­dze­nia Księ­ży Maria­nów. Beaty­fi­ka­cja o. Pap­czyń­skie­go mia­ła miej­sce w Sank­tu­arium Mat­ki Bożej Licheń­skiej. Jest tam kil­ka miejsc poświę­co­nych nowe­mu Świę­te­mu. W dol­nej czę­ści bazy­li­ki znaj­du­je się kapli­ca jego imie­nia z reli­kwia­mi zało­ży­cie­la maria­nów oraz ołtarz, przy któ­rym kard. Ber­to­ne cele­bro­wał Mszę św. beaty­fi­ka­cyj­ną. W cen­tral­nej czę­ści kapli­cy znaj­du­je się obraz bł. o. Sta­ni­sła­wa Pap­czyń­skie­go, a z tyłu kapli­cy wysta­wa upa­mięt­nia­ją­ca uro­czy­stość beaty­fi­ka­cyj­ną. Na pla­cu przed bazy­li­ką, nie­opo­dal dzwon­ni­cy, wzno­si się wyko­na­ny z brą­zu pomnik bło­go­sła­wio­ne­go poświę­co­ny w 1994 roku przez ówcze­sne­go nun­cju­sza apo­stol­skie­go w Pol­sce abp. Józe­fa Kowal­czy­ka. Imię bł. o. Sta­ni­sła­wa Pap­czyń­skie­go nosi tak­że hospi­cjum sta­cjo­nar­ne pro­wa­dzo­ne przez licheń­skie Sank­tu­arium, będą­ce wotum dzięk­czyn­nym Zgro­ma­dze­nia za dar beaty­fi­ka­cji. W każ­dy dru­gi czwar­tek mie­sią­ca w bazy­li­ce głów­nej odpra­wia­na jest Msza św. w inten­cjach pole­ca­nych przez wier­nych za jego wsta­wien­nic­twem.