Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

O. PAPCZYŃSKI W GRONIE ŚWIĘTYCH

Świę­ci nie są nad­ludź­mi, ani też nie uro­dzi­li się dosko­na­li. Gdy pozna­li miłość Boga, poszli za Nim w służ­bie innym” – napi­sał na Twit­te­rze tuż przed kano­ni­za­cją o. Sta­ni­sła­wa Pap­czyń­skie­go Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek. Uro­czy­stość odby­ła się 5 czerw­ca w Waty­ka­nie. Na uro­czy­stą Mszę świę­tą przy­był pre­zy­dent RP Andrzej Duda z mał­żon­ką, Aga­tą Korn­hau­ser-Dudą
Razem z o. Sta­ni­sła­wem Pap­czyń­skim Ojciec Świę­ty kano­ni­zo­wał s. Marię Elż­bie­tę Hes­sel­blad, boro­me­usz­kę. – Niech Bóg, za wsta­wien­nic­twem dwoj­ga nowych świę­tych, pobło­go­sła­wi wasze naro­dy. Niech pro­wa­dzi nas zawsze po dro­dze świę­to­ści i wspie­ra nas w budo­wie dzień po dniu spra­wie­dli­wo­ści i poko­ju – mówił  papież Fran­ci­szek. Po odczy­ta­niu przez Ojca Świę­te­go for­mu­ły kano­ni­za­cyj­nej, na fasa­dzie bazy­li­ki odsło­nię­to por­tre­ty obu świę­tych. Na uro­czy­stość przy­by­ła do Waty­ka­nu sied­mio­oso­bo­wa dele­ga­cja pol­skich bisku­pów. Obec­na była tak­że dele­ga­cja księ­ży maria­nów, któ­rych zgro­ma­dze­nie, pierw­szy pol­ski zakon męski, zało­żył o. Sta­ni­sław Pap­czyń­ski w dru­giej poło­wie XVII wie­ku. Wśród tysię­cy wier­nych obec­nych na pla­cu Świę­te­go Pio­tra były tak­że licz­ne piel­grzym­ki z Pol­ski, w tym z rodzin­nych stron o. Pap­czyń­skie­go: z Pode­gro­dzia koło Nowe­go Sącza, a tak­że z Góry Kal­wa­rii, gdzie dzia­łał i został pocho­wa­ny. Z Pode­gro­dzia przy­je­cha­ła pra­wie 500-oso­bo­wa gru­pa piel­grzy­mów w tra­dy­cyj­nych ludo­wych stro­jach, któ­re wyko­ny­wa­ne są ręcz­nie przez tam­tej­sze Koło Gospo­dyń Wiej­skich. Dzień po kano­ni­za­cji – w ponie­dzia­łek – w bazy­li­ce Naj­święt­szej Maryi Pan­ny na Zaty­brzu ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz, Metro­po­li­ta Kra­kow­ski, prze­wod­ni­czył Mszy św. dzięk­czyn­nej za kano­ni­za­cję. Dary ofiar­ne w pro­ce­sji zanio­sły do ołta­rza dwie rodzi­ny z Ełku, któ­re szcze­gól­nie doświad­czy­ły wsta­wien­nic­twa bł. Sta­ni­sła­wa, a któ­rych doty­czy­ły cuda przed beaty­fi­ka­cją i kano­ni­za­cją. Ogól­no­pol­skie dzięk­czy­nie­nie za kano­ni­za­cję odbę­dzie się w sank­tu­arium Mat­ki Bożej w Liche­niu, 10 wrze­śnia br. o godz. 12.00. Uro­czy­sto­ściom będzie prze­wod­ni­czył ks. kard. Sta­ni­sław Rył­ko, prze­wod­ni­czą­cy Papie­skiej Rady ds. Świec­kich.

mp