Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

FARYZEUSZE W EWANGELII (5)

FARYZEUSZE I SATANIŚCI

KS. PRAŁAT PROF. DR HAB. EDWARD STANIEK

Faryzeusze denerwowali się widząc entuzjazm, z jakim rzesze przyjmowały słowa i czyny Jezusa. Szukali zatem jakiegoś słabego punktu, aby w Niego uderzyć. Z tego punktu widzenia rozumiemy to, co pisze św. Mateusz: Oto przyprowadzono Mu niemowę opętanego. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały: „Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu!”. Lecz faryzeusze mówili: „Wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy” (Mt 9,32–34). Faryzeusze zaliczyli Jezusa do satanistów. Dokładniej przedstawia to św. Mateusz w rozdziale dwunastym: Wówczas przyprowadzono Mu opętanego, który był niewidomy i niemy. Uzdrowił go, tak że niemy mógł mówić i widzieć. A wszystkie tłumy pełne były podziwu i mówiły: „Czyż nie jest to Syn Dawida?”. Lecz faryzeusze, słysząc to, mówili: „On tylko przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy”. Jezus, znając ich myśli, rzekł do nich: „Każde królestwo, wewnętrznie skłócone, pustoszeje. I żadne miasto ani dom, wewnętrznie skłócony, się nie ostoi. Jeśli szatan wyrzuca szatana, to sam ze sobą jest skłócony, jakże się więc ostoi jego królestwo? I jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. Lecz jeśli Ja mocą Ducha Bożego wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło do was królestwo Boże. Albo jak może ktoś wejść do domu mocarza, i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże? I dopiero wtedy dom Jego ograbi. Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; i kto nie zbiera ze Mną, rozprasza” (Mt 12,22–0). Jezus podchodzi do faryzeuszy spokojnie i odsłania jeden z ważnych wymiarów ich życia. Oni wśród siebie mieli satanistów. Jezus nazywa ich synami faryzeuszy. Czyni to spokojnie, bo jest Panem sytuacji, stawia pytanie: jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo wyrzucają je wasi synowie? To mocna kontra Jezusa – atak na Siebie obraca przeciw nim. Nad tą wypowiedzią Jezusa należy się zastanowić, bo faryzeusze mieli i mają swoich synów, którzy zajmują się satanizmem. Oni wchodzą w bliski kontakt z szefem szatanów i jego władzą mogą rozkazywać mniejszym demonom. Satanizm jest obecny w dziejach Kościoła, podobnie jak był obecny w dziejach Izraela. Dzieje Boga i szatana są bardzo ściśle ze sobą splecione. Kto chce wejść w egzorcyzmy, winien dobrze odczytać te teksty Ewangelii, bo jeśli nie zna metod działania złego, to łatwo zostanie oszukany. Jezus wykłada karty na stół i czyni to publicznie. Synowie faryzeuszy Go za to nienawidzili. Jezus jednak zapowiada swoje ostateczne zwycięstwo, gdy Belzebub zostanie pokonany i zostanie mu odebrane to, co posiada. Chodzi o ludzi zniewolonych przez zło na tysiące sposobów. Wystarczy wspomnieć o uzależnionych. Oni dobrowolnie oddali się do dyspozycji zła i stracili wolność. Do dyspozycji Boga jest jedynie człowiek wolny! Ta karta historii Kościoła jest mało znana, a obecnie jest pisana wielkimi literami. I dziś w Kościele faryzeusze mogą mieć do dyspozycji wtajemniczonych w zło.