Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

DZIĘKUJEMY BOGU

KS. KARD. STANISŁAW DZIWISZ

Pięć lat temu, 11 czerw­ca 2011 roku, usta­no­wio­ne zosta­ło Sank­tu­arium bło­go­sła­wio­ne­go, a dziś świę­te­go Jana Paw­ła II. Sank­tu­arium sta­no­wi ser­ce obszer­niej­szej rze­czy­wi­sto­ści, jaką jest całe Cen­trum Jana Paw­ła II „Nie lękaj­cie się!”.
Wte­dy, pięć lat temu, wpro­wa­dzi­li­śmy do Sank­tu­arium reli­kwie krwi świę­te­go patro­na Cen­trum – wymow­ny sym­bol jego nie­zmor­do­wa­nej pra­cy na Sto­li­cy św. Pio­tra, ale tak­że jego cier­pie­nia i w pew­nym sen­sie męczeń­stwa, gdy 13 maja 1981 roku prze­lał krew na pla­cu św. Pio­tra, wycho­dząc do wier­nych zebra­nych na audien­cji. Wte­dy, pięć lat temu, zaczy­nał się w Sank­tu­arium ofi­cjal­ny kult bło­go­sła­wio­ne­go Papie­ża. (…) Może­my powie­dzieć, że to nasze pra­gnie­nie już się reali­zu­je na naszych oczach, a jed­no­cze­śnie jest zada­niem, któ­re my i następ­ne poko­le­nia będzie­my dalej podej­mo­wać. Jan Paweł II ma nam jesz­cze wie­le do powie­dze­nia. Dziś dzię­ku­je­my Bogu za wszel­kie dobro, jakie­go doświad­czy­li­śmy w tych pię­ciu latach. (…) Dwa Sank­tu­aria – Boże­go Miło­sier­dzia i św. Jana Paw­ła II – spo­glą­da­ją na sie­bie, prze­ma­wia­ją jed­nym gło­sem świę­to­ści i miło­sier­dzia.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej z oka­zji 5. rocz­ni­cy
ery­go­wa­nia sank­tu­arium św. Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie, 12 VI 2016 r.