Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

RELIGIA SERCA

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

W odpo­wie­dzi na nie­skoń­czo­ną miłość, jaką nasz Zba­wi­ciel oto­czył ludz­kość i każ­de­go czło­wie­ka, rodzi się „reli­gia ser­ca”. Wła­ści­wie mówiąc, była ona już zna­na w cza­sach sta­ro­te­sta­men­tal­nych. W Księ­dze Powtó­rzo­ne­go Pra­wa pada­ją sło­wa: „Słu­chaj, Izra­elu, Pan jest naszym Bogiem – Panem jedy­nym. Będziesz miło­wał Pana, Boga two­je­go, z całe­go swe­go ser­ca, z całej duszy swo­jej, ze wszyst­kich swych sił” (Pwt 6,4–5). Tego rodza­ju „reli­gia ser­ca” nie pole­ga na ducho­wo­ści sen­ty­men­tal­nej, ale na peł­nym i cał­ko­wi­tym przy­lgnię­ciu czło­wie­ka do Boga. „Dziś trze­ba mieć ser­ce wiel­kie, ser­ce otwar­te, ser­ce, któ­re bie­rze swo­ją mia­rę z Ser­ca Chry­stu­sa” (Paweł VI). Każ­dy z nas potrze­bu­je prze­cież jakie­goś „cen­trum” życia, źró­dła praw­dy i dobro­ci, z któ­re­go może czer­pać w zmie­nia­ją­cych się róż­nych sytu­acjach i tru­dach codzien­no­ści. Każ­dy z nas, kie­dy przy­sta­je w ciszy, potrze­bu­je poczuć nie tyl­ko bicie wła­sne­go ser­ca, ale – jesz­cze głę­biej w swo­im wnę­trzu – pul­so­wa­nie nie­za­wod­nej obec­no­ści, wyczu­wal­nej zmy­sła­mi wia­ry. O wie­le bar­dziej real­nej obec­no­ści Chry­stu­sa, „Ser­ca świa­ta”.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas uro­czy­sto­ści Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa, Poznań, 3 VI 2016 r.