Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE (27)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Za mie­siąc roz­pocz­ną się Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży. Pol­ska, a szcze­gól­nie Kra­ków, wypeł­ni się mło­dy­mi, któ­rzy przy­bę­dą z pra­wie dwu­stu kra­jów świa­ta. Wszy­scy przy­go­tuj­my się na te dni, peł­ne łaski Bożej i Boże­go świa­tła. Niech nie będzie takie­go dnia, w któ­rym byśmy się nie pomo­dli­li w inten­cji tych Dni. Moż­na się jesz­cze włą­czyć w wolon­ta­riat, moż­na jesz­cze zgło­sić goto­wość przy­ję­cia piel­grzy­mów. Według moż­no­ści ofia­ruj­my pie­nią­dze na potrze­by Dni, tak jak w minio­nych latach nasza mło­dzież korzy­sta­ła z ofiar chrze­ści­jan z róż­nych kra­jów. Pan Jezus wciąż wzy­wa: „Pójdź za Mną” (Łk 9,59). To wezwa­nie odno­si się do powo­ła­nia, zakon­ne­go, mał­żeń­skie­go, do powo­ła­nia do życia samot­ne­go w świe­cie. Zba­wi­ciel cze­ka na odpo­wiedź. Jeste­śmy wol­ni, może­my przy­jąć wezwa­nie Boże, albo je odrzu­cić. W odpo­wie­dzi na powo­ła­nie wspie­ra nas Boże świa­tło i Boża moc. Jeste­śmy ego­ista­mi, nie ma w nas goto­wo­ści, by od razu i bez żad­nych warun­ków iść za Panem Jezu­sem: „pozwól mi naj­pierw pójść i pogrze­bać moje­go ojca” (Łk 9,59), „pozwól mi naj­pierw poże­gnać się z moimi w domu” (Łk 9,61). A Pan Jezus odpo­wia­da: „kto­kol­wiek przy­kła­da rękę do płu­ga, a wstecz się oglą­da, nie nada­je się do kró­le­stwa Boże­go” (Łk 9,62). Św. Paweł nas uczy: „Ku wol­no­ści wyswo­bo­dził nas Chry­stus. A zatem trwaj­cie w niej i nie pod­da­waj­cie się na nowo pod jarz­mo nie­wo­li… powo­ła­ni zosta­li­ście do wol­no­ści” (Ga 5,1). Czło­wiek jest wol­ny, to zna­czy, że może przy­jąć Boga i Jego wezwa­nie, ale może, nawet Bogu, powie­dzieć „nie”. Apo­stoł ostrze­ga: „tyl­ko nie bierz­cie tej wol­no­ści za zachę­tę do hoł­do­wa­nia cia­łu” (Ga 5,13). „Hoł­do­wa­nie cia­łu” – u św. Paw­ła ozna­cza pój­ście za poku­są pychy, ego­izmu, zmy­sło­wo­ści, chci­wo­ści. Czło­wiek jest coraz bar­dziej wol­ny, gdy jest posłusz­ny Bogu i ofiar­ny wobec bliź­nie­go. Gdy ule­ga poku­sie zła, sta­je się nie­wol­ni­kiem grze­chu i sza­ta­na. „Postę­puj­cie według Ducha” (Ga 5,16), czy­li prze­ciw­sta­wiaj­cie się grze­cho­wi, sza­ta­no­wi, a postę­puj­cie według Ewan­ge­lii i naucza­nia Kościo­ła o trwa­ło­ści, świę­to­ści, o nie­na­ru­szal­no­ści życia od poczę­cia. „Czło­wiek… wszyst­ko, co czy­ni i cze­go poszu­ku­je, peł­ne jest namięt­no­ści… Jeśli przez upodo­ba­nie… oso­ba sta­nie się moim nie­wol­ni­kiem, to uczu­cie posłu­ży moje­mu ego­izmo­wi” (Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek, adh. Amo­ris laeti­tia, 143,145).
Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia
Poroz­ma­wiam z rodzi­ną i zna­jo­my­mi na temat nasze­go zaan­ga­żo­wa­nia (modli­tew­ne­go, finan­so­we­go) w przy­go­to­wa­nie Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży.