Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z NAUCZANIA OJCA ŚWIĘTEGO

PÓJDŹMY ZA JEZUSEM!

Frag­men­ty kate­che­zy Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, wygło­szo­nej pod­czas audien­cji ogól­nej na pla­cu św. Pio­tra w Waty­ka­nie, 15 czerw­ca br.


Dro­dzy bra­cia i sio­stry!
Pew­ne­go dnia Jezus, zbli­ża­jąc się do Jery­cha, doko­nał cudu przy­wró­ce­nia wzro­ku nie­wi­do­me­mu, żebrzą­ce­mu przy dro­dze. Dzi­siaj chce­my uchwy­cić sens tego zna­ku, ponie­waż doty­czy on bez­po­śred­nio rów­nież nas. Św. Łukasz Ewan­ge­li­sta mówi, że ów nie­wi­do­my sie­dział przy dro­dze i żebrał. (…) Bra­cia i sio­stry: Przej­ście Pana jest spo­tka­niem miło­sier­dzia, któ­re wszyst­kich jed­no­czy wokół Nie­go, aby umoż­li­wić roz­po­zna­nie, kto potrze­bu­je pomo­cy i pocie­chy. Tak­że w naszym życiu Jezus prze­cho­dzi. A kie­dy prze­cho­dzi Jezus, i ja to dostrze­gam, jest to zapro­sze­nie, abym się do Nie­go przy­bli­żył, abym był lep­szy, abym był lep­szym chrze­ści­ja­ni­nem, aby iść za Jezu­sem. Jezus zwró­cił się do nie­wi­do­me­go i zapy­tał: „Co chcesz, abym ci uczy­nił?”. Te sło­wa Jezu­sa są zdu­mie­wa­ją­ce: Syn Boży sta­je przed nie­wi­do­mym jako pokor­ny słu­ga. (…) Śle­piec pro­sił, aby mógł zno­wu widzieć, a jego pra­gnie­nie zosta­ło wysłu­cha­ne: „Przej­rzyj, two­ja wia­ra cię uzdro­wi­ła”. Uka­zał swo­ją wia­rę przy­zy­wa­jąc Jezu­sa i abso­lut­nie chcąc się z Nim spo­tkać, a to przy­nio­sło jemu dar zba­wie­nia. Dzię­ki wie­rze może teraz widzieć, a przede wszyst­kim czu­je się kocha­nym przez Jezu­sa. Dla­te­go histo­ria koń­czy się dono­sząc, że nie­wi­do­my „szedł za Nim, wiel­biąc Boga”: stał się uczniem. Z żebra­ka – uczniem. Tak­że to jest nasza dro­ga. Wszy­scy jeste­śmy żebra­ka­mi, wszy­scy, zawsze, potrze­bu­je­my zba­wie­nia. I wszy­scy musi­my uczy­nić ten krok, sta­jąc się z żebra­ków ucznia­mi. (…) Pozwól­my się i my tak­że wezwać Jezu­so­wi, ule­czyć przez Jezu­sa, zyskać prze­ba­cze­nie Jezu­sa i pójdź­my za Jezu­sem uwiel­bia­jąc Boga. Niech się tak sta­nie.