Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

OBRONA ŻYCIA

NAJWAŻNIEJSZE WEZWANIE ŚW. JANA PAWŁA IIWEZWANIE DO MODLITWY

Fot. R. Rze­pec­ki

Trze­ba zawsze się modlić, a nigdy nie usta­wać (por. Łk 18,1), powie­dział Pan Jezus. Módl­cie się i kształ­tuj­cie poprzez modli­twę swo­je życie. „Nie samym chle­bem żyje czło­wiek” (Mt 4,4) i nie samą docze­sno­ścią, i nie tyl­ko przez zaspo­ka­ja­nie docze­snych – mate­rial­nych potrzeb, ambi­cji, pożą­dań, czło­wiek jest czło­wie­kiem… „Nie samym chle­bem żyje czło­wiek, ale wszel­kim sło­wem, któ­re pocho­dzi z ust Bożych”. Jeśli mamy żyć tym sło­wem, Bożym sło­wem, trze­ba „nie usta­wać w modli­twie!”. Może to być nawet modli­twa bez słów… Niech więc z tego miej­sca do wszyst­kich, któ­rzy mnie słu­cha­ją tutaj albo gdzie­kol­wiek, prze­mó­wi to pro­ste i zasad­ni­cze papie­skie wezwa­nie do modli­twy. A jest to wezwa­nie naj­waż­niej­sze. Naj­waż­niej­sze, naj­istot­niej­sze orę­dzie!

(Kal­wa­ria Zebrzy­dow­ska, 7.06.1979 r.)

I życzę, i modlę się o to sta­le, aże­by rodzi­na pol­ska dawa­ła życie, żeby była wier­na świę­te­mu pra­wu życia.

(Nowy Targ, 8.06.1979 r.) 

Pil­nie potrzeb­na jest wiel­ka modli­twa za życie, prze­ni­ka­ją­ca cały świat.

(Ency­kli­ka Evan­ge­lium vitae, nr 100)