Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

OBRONA ŻYCIA

Z JASNOGÓRSKICH ŚLUBÓW NARODU POLSKIEGO

Świę­ta Boża Rodzi­ciel­ko i Mat­ko Dobrej Rady! Przy­rze­ka­my Ci z oczy­ma utkwio­ny­mi w Żłó­bek Betle­jem­ski, że odtąd wszy­scy sta­nie­my na stra­ży budzą­ce­go się życia. Wal­czyć będzie­my w obro­nie każ­de­go dziec­ka i każ­dej koły­ski, rów­nie męż­nie, jak Ojco­wie nasi wal­czy­li o byt i wol­ność Naro­du, pła­cąc obfi­cie krwią wła­sną. Goto­wi jeste­śmy raczej śmierć ponieść, ani­że­li zadać śmierć bez­bron­nym. Dar życia uwa­żać będzie­my za naj­więk­szą łaskę Ojca wszel­kie­go życia i za naj­cen­niej­szy skarb Naro­du”.
27 kwiet­nia 1956 roku, w warun­kach ter­ro­ru komu­ni­stycz­ne­go, narzu­co­no Pol­sce zbrod­ni­czą usta­wę abor­cyj­ną, dopusz­cza­ją­cą zabi­ja­nie poczę­tych dzie­ci, któ­ra obo­wią­zy­wa­ła aż do 7 stycz­nia 1993 roku. Inter­no­wa­ny w Komań­czy Pry­mas Pol­ski ks. kard. Ste­fan Wyszyń­ski przy­go­to­wał tekst Jasno­gór­skich Ślu­bów Naro­du Pol­skie­go, któ­re zosta­ły uro­czy­ście zło­żo­ne 26 sierp­nia 1956 roku na Jasnej Górze przez milio­no­wą rze­szę Pola­ków. Ślu­by te, wie­lo­krot­nie odna­wia­ne, zobo­wią­zu­ją nas tak­że dzi­siaj do obro­ny życia poczę­tych dzie­ci!