Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

OBRONA ŻYCIA

Cokol­wiek uczy­ni­li­ście jed­ne­mu z tych bra­ci moich naj­mniej­szych, Mnie­ście uczy­ni­li”. (Mt 25,40) „Wszyst­ko, o co w modli­twie pro­si­cie, sta­nie się wam, tyl­ko wierz­cie, że otrzy­ma­cie”.  (Mk 11,24)
„I życzę, i modlę się o to sta­le, aże­by rodzi­na pol­ska dawa­ła życie, żeby była wier­na świę­te­mu pra­wu życia”. 

(św. Jan Paweł II, Nowy Targ, 8.06.1979 r.)

KRUCJATA MODLITWY W OBRONIE POCZĘTYCH DZIECI

W roku 35-lecia naszej Kru­cja­ty, w duchu wdzięcz­no­ści za ogrom łask udzie­lo­nych dzie­łu obro­ny życia czło­wie­ka, ufni we Wszech­moc Trój­je­dy­ne­go Boga i prze­moż­ne Wsta­wien­nic­two Mat­ki Bożej, pro­po­nu­je­my wspól­ną modli­twę w nastę­pu­ją­cych inten­cjach: prze­bła­gal­nej: za grze­chy prze­ciw życiu czło­wie­ka, popeł­nio­ne w naszej Ojczyź­nie, dzięk­czyn­nej: za wiel­kie dobro, jakie­go doświad­czy­li­śmy, a w szcze­gól­no­ści za: ura­to­wa­ne dzie­ci, oca­lo­ne sumie­nia matek i ojców oraz pra­cow­ni­ków służ­by zdro­wia; za wpro­wa­dze­nie usta­wo­daw­stwa chro­nią­ce­go życie nie­na­ro­dzo­nych, bła­gal­nej: o dal­szy wzrost sza­cun­ku wobec życia czło­wie­ka nie­na­ro­dzo­ne­go, cho­re­go, w pode­szłym wie­ku, bła­gal­nej: o wpro­wa­dze­nie do Kon­sty­tu­cji Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej praw­nej ochro­ny życia każ­de­go czło­wie­ka od poczę­cia do natu­ral­nej śmier­ci. Uczest­nik Kru­cja­ty zobo­wią­zu­je się do modli­twy w powyż­szych inten­cjach przez jeden rok: codzien­nie odma­wiać wybra­ną przez sie­bie modli­twę, np. Lita­nię do Mat­ki Bożej, dzie­sią­tek Różań­ca Świę­te­go, uczest­ni­czyć, raz w mie­sią­cu, w dzień powsze­dni we Mszy świę­tej z przy­ję­ciem Komu­nii Świę­tej. Cho­rzy, oso­by w pode­szłym wie­ku, któ­re nie mogą uczest­ni­czyć we Mszy św., pro­szo­ne są o ofia­ro­wa­nie cier­pie­nia w inten­cji obro­ny życia. Uczest­nik Kru­cja­ty zobo­wią­zu­je się pościć w inten­cjach obro­ny życia w śro­dy każ­de­go tygo­dnia przez okres
jed­ne­go roku. Do Kru­cja­ty Modli­twy moż­na się włą­czyć w dowol­nym cza­sie, podej­mu­jąc zobo­wią­za­nie do modli­twy i postu na okres jed­ne­go roku. Pro­si­my o nade­sła­nie swo­je­go zgło­sze­nia udzia­łu w Kru­cja­cie pocz­tą pod adres: Kru­cja­ta Modli­twy w Obro­nie Poczę­tych Dzie­ci, ul. Kro­wo­der­ska 24/6, 31–142 Kra­ków lub e-mailem na adres: modlitwa@krucjata.org.
Moż­na też zgła­szać się tele­fo­nicz­nie (od pn. do pt., w godz. 9.00–15.00), tel. 12 633 09 73.
Zgło­szo­nym uczest­ni­kom orga­ni­za­to­rzy Kru­cja­ty będą, co mie­siąc prze­sy­łać, szcze­gó­ło­we inten­cje. Inten­cje będzie rów­nież dru­ko­wać pra­sa kato­lic­ka i poda­wa­ne będą na stro­nie inter­ne­to­wej: www.krucjata.org.
Ser­decz­nie zachę­ca­my do pod­ję­cia tej modli­twy.
W imie­niu orga­ni­za­to­rów:
Hali­na i Cze­sław Chy­tro­wie, Gra­ży­na Kich, Jani­na Palus, Paweł Wosic­ki , Beata Trzciń­ska , Janusz Kawec­ki Adam Kisiel, Wan­da Pół­taw­ska, Jadwi­ga Wro­nicz, Anto­ni Zię­ba Kra­ków, paź­dzier­nik Roku Pań­skie­go 2015