Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

FARYZEUSZE W EWANGELII (6)

NIEWOLNICY PRAWA

KS. PRAŁAT PROF. DR HAB. EDWARD STANIEK

Faryzeusze byli niewolnikami prawa. Szacunek dla szabatu był przestrzegany wyjątkowo mocno. Każde uchybienie było natychmiast atakowane. Uczniowie Jezusa byli praktykującymi Żydami, dlatego od każdego domagano się szacunku dla szabatu. Faryzeusze atakują Jezusa za to, że pozwala uczniom łamać szabat. Jest to obudowane prawem przykazanie: Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Bóg pragnie odpoczynku i czasu na spotkania z Nim, dlatego wzywa do rezygnowania z pracy w tym dniu. Faryzeusze obudowali to przykazanie wieloma paragrafami, samo zerwanie kłosów już było pracą naruszającą szabat. Pewnego razu Jezus przechodził w szabat wśród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: „Oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat”. A On im odpowiedział: „Nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy był głodny, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść jemu ani jego towarzyszom, tylko samym kapłanom? Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu” (Mt 12,1–8). Odpowiedź Jezusa wskazuje na potrzebę dokładniejszej znajomości Pisma Świętego Starego Testamentu. Podaje dwa przykłady, w których prawo nie zostało zachowane. Jeden dotyczy głodu Dawida i jego ludzi, a drugi zwolnienia kapłanów z zachowywania szabatu. Religia to nie tylko prawo, ale to życie z Bogiem. Faryzeusze akcentowali tylko paragrafy prawa. Ważniejsze jest jednak podprowadzenie faryzeuszy do pytania: kim jest Jezus, czyli Syn Człowieczy? Stary Testament wiele razy odwołuje się do tego tytułu. Jezus odnosi go do siebie i wyraźnie stwierdza, że On jest Panem szabatu. Faryzeusze wiedzieli, że tym Panem jest tylko Bóg. Dyskusja na temat prawa dotyczącego trzeciego przykazania Dekalogu była podejmowana przez Jezusa dość często. Przy ostrej świadomości szacunku do szabatu, rozmowy na temat tego przykazania koncentrowały się na pytaniu: Kim jest Jezus? W spotkaniu z Apostołami zrywającymi kłosy trzeba postawić sobie pytanie: Ilu ludzi dziś w Kościele szanuje niedzielę, która jest Nowym Szabatem, bo pamiątką zmartwychwstania Jezusa? Religijne podejście do niedzieli jest wykładnikiem wiary. Nie należy do niej podchodzić jak faryzeusze, ale dziś najczęściej odpoczynek niedzielny i czas na spotkanie z Bogiem jest lekceważony. To jeden ze znaków zaniku wiary nie tylko w Jezusa, ale i Boga. Przykazania zostały ogłoszone przez Boga na Synaju, a nie przez Jezusa. On się tylko pod nimi podpisał.