Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

OWOCE CHRZTU POLSKI

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Pobyt Papie­ża w naszym kra­ju z oka­zji Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży przy­pa­da w bar­dzo waż­nym okre­sie, jakim jest 1050. rocz­ni­ca chrztu Pol­ski oraz Jubi­le­uszo­wy Rok Miło­sier­dzia. Wizy­ta Fran­cisz­ka na Jasnej Górze uwy­pu­kla wątek piel­grzym­ki papie­ża do Pol­ski jak i dzięk­czy­nie­nie za chrzest Pol­ski. Chrzest nie był pro­stym przej­ściem od jed­nej reli­gii do dru­giej – od pogań­stwa do chrze­ści­jań­stwa – bo kult pogań­ski ozna­cza kult stwo­rze­nia, nato­miast chrze­ści­jań­stwo odda­je kult boski jedy­nie Stwór­cy. Wraz z chrztem Pol­ski poja­wia się potrze­ba świa­dec­twa aż do męczeń­stwa. Wyda­rze­nie sprzed 1050 laty ozna­cza­ło zarów­no począ­tek Kościo­ła na zie­miach pol­skich jak i począ­tek naro­du pol­skie­go. Przy­ję­cie chrztu zaowo­co­wa­ło w dzie­jach wie­lo­ma wybit­ny­mi męczen­ni­ka­mi i wyznaw­ca­mi jak o. Mak­sy­mi­lian Kol­be, ks. Jerzy Popie­łusz­ko i s. Fau­sty­na Kowal­ska. Jedy­ną insty­tu­cją o nie­prze­rwa­nej cią­gło­ści jest Kościół. Pod­czas zabo­rów i oku­pa­cji nie było pań­stwa pol­skie­go, Kościół nato­miast trwał i cały czas sta­ra się towa­rzy­szyć czło­wie­ko­wi, tak­że dziś, gdy jed­ną z głów­nych pokus jest kon­sump­cjo­nizm, któ­ry spra­wia, że czło­wiek prze­sta­je inte­re­so­wać się kwe­stia­mi ducha.

Frag­ment wypo­wie­dzi pod­czas uro­czy­sto­ści wrę­cze­nia dyplo­mów part­ne­rom nad­cho­dzą­cej wizy­ty papie­ża Fran­cisz­ka, Poznań, 27 VI 2016 r.