Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

STAŁ SIĘ JEDNYMNICH

KS. KARD. STANISŁAW DZIWISZ

Oso­ba Ada­ma Chmie­low­skie­go – św. Bra­ta Alber­ta – uświa­da­mia do jakie­go stop­nia praw­da i moc zawar­ta w sło­wie Bożym może nadać kształt życiu czło­wie­ka, jego miło­ści i służ­bie. Sta­no­wi dla nas żywą ilu­stra­cję tego, cze­go może doko­nać czło­wiek, któ­ry zapra­gnął naśla­do­wać Jezu­sa ubo­gie­go, pokor­ne­go, cier­pią­ce­go, soli­dar­ne­go z ludz­kim losem. (…) Cha­ry­zmat Bra­ta Alber­ta oka­zał się tak bar­dzo przej­rzy­sty, tak bar­dzo ewan­ge­licz­ny, że zafa­scy­no­wał nim innych i pocią­gnął ich do wkro­cze­nia na podob­ną dro­gę służ­by. To z tego wła­śnie cha­ry­zma­tu wyro­sło Zgro­ma­dze­nie Bra­ci Alber­ty­nów i Zgro­ma­dze­nie Sióstr Alber­ty­nek. Jego ducho­we cór­ki i syno­wie kon­ty­nu­ują dzi­siaj powo­ła­nie i misję swe­go świę­te­go Zało­ży­cie­la, bo w naszym spo­łe­czeń­stwie – pozor­nie roz­wi­nię­tym i dostat­nim – nigdy nie bra­ko­wa­ło i nie bra­ku­je ludzi bied­nych, opusz­czo­nych, samot­nych, bez dachu nad gło­wą, potrze­bu­ją­cych pomo­cy i wspar­cia. Brat Albert wybrał pokor­ne trwa­nie wśród swo­ich pod­opiecz­nych. Nie chciał do nich prze­ma­wiać z wyso­ka. Nie chciał im tyl­ko prze­ka­zy­wać jał­muż­ny. Chciał im przy­wró­cić god­ność. Dla­te­go w pew­nym sen­sie stał się jed­nym z nich.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Sank­tu­arium Ecce Homo
w Kra­ko­wie, 18 VI 2016 r.