Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z NAUCZANIA OJCA ŚWIĘTEGO

PRZYJMIJMY ORĘDZIE ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA!

Frag­men­ty roz­wa­ża­nia Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, wygło­szo­ne­go przed modli­twą Anioł Pań­ski na pla­cu św. Pio­tra w Waty­ka­nie, 29 czerw­ca br.


Dro­dzy bra­cia i sio­stry!
Dziś obcho­dzi­my uro­czy­stość świę­tych Apo­sto­łów Pio­tra i Paw­ła, wysła­wia­jąc Boga za ich prze­po­wia­da­nie i świa­dec­two. Na wie­rze tych dwóch Apo­sto­łów opie­ra się Kościół Rzy­mu, któ­ry od zawsze czci ich jako patro­nów. Jed­nak­że cały Kościół powszech­ny patrzy na nich z podzi­wem, uwa­ża­jąc ich za dwa fila­ry i dwa wiel­kie świa­tła, któ­re jaśnie­ją nie tyl­ko na nie­bie Rzy­mu, ale tak­że w ser­cach wie­rzą­cych Wscho­du i Zacho­du. Ewan­ge­lia opo­wia­da­jąc o misji Apo­sto­łów mówi nam, że Jezus posłał ich po dwóch. W pew­nym sen­sie, tak­że Piotr i Paweł zosta­li posła­ni z Zie­mi Świę­tej do Rzy­mu, by gło­sić Ewan­ge­lię. Byli to dwaj ludzie bar­dzo róż­nią­cy się jeden od dru­gie­go: Piotr był „skrom­nym ryba­kiem”, a Paweł „nauczy­cie­lem i dok­to­rem” – jak mówi dzi­siej­sza litur­gia. Jeśli tu, w Rzy­mie, zna­my Jezu­sa i jeśli wia­ra chrze­ści­jań­ska jest żywą oraz waż­ną czę­ścią ducho­we­go dzie­dzic­twa i kul­tu­ry tego obsza­ru, to zawdzię­cza­my to apo­stol­skie­mu męstwu
tych dwóch synów Bli­skie­go Wscho­du. Ze wzglę­du na umi­ło­wa­nie Chry­stu­sa, opu­ści­li oni swo­ją ojczy­znę i nie zwa­ża­jąc na trud­no­ści dłu­giej podró­ży oraz ryzy­ko i podej­rze­nia, któ­re mogli­by napo­tkać, przy­by­li do Rzy­mu. Tutaj sta­li się zwia­stu­na­mi i świad­ka­mi Ewan­ge­lii wśród ludzi, i przy­pie­czę­to­wa­li męczeń­stwem swo­ją misję wia­ry i miło­ści. Piotr i Paweł powra­ca­ją dziś sym­bo­licz­nie mię­dzy nas, prze­mie­rza­ją uli­ce tego mia­sta, puka­ją do drzwi naszych domów, ale przede wszyst­kim do naszych serc. Pra­gną raz jesz­cze zanieść Jezu­sa, Jego miłość miło­sier­ną, Jego pocie­sze­nie, Jego pokój. Jak­że go bar­dzo potrze­bu­je­my! Przyj­mij­my ich orę­dzie! Doceń­my ich świa­dec­two! Niech nie­ska­żo­na i moc­na wia­ra Pio­tra, wiel­kie i powszech­ne ser­ce Paw­ła pomo­gą nam być rado­sny­mi chrze­ści­ja­na­mi, wier­ny­mi Ewan­ge­lii i otwar­ty­mi na spo­tka­nie wszyst­kich. (…) Pan­nie Maryi, Salus Popu­li Roma­ni, powie­rza­my dziś cały świat, a zwłasz­cza to mia­sto – Rzym, aby mógł zawsze znaj­do­wać w boga­tych war­to­ściach ducho­wych i moral­nych fun­da­ment życia spo­łecz­ne­go i swej misji we Wło­szech, w Euro­pie i na całym świe­cie.