Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Drodzy Czytelnicy, Przyjaciele „Źródła”

Pięć lat temu ape­lo­wa­li­śmy o pomoc w prze­zwy­cię­że­niu poważ­ne­go kry­zy­su finan­so­we­go nasze­go tygo­dni­ka, któ­ry mógł zakoń­czyć się zaprze­sta­niem wyda­wa­nia nasze­go cza­so­pi­sma. Pro­si­li­śmy wszyst­kich Przy­ja­ciół-Czy­tel­ni­ków o jed­no­ra­zo­wą pomoc w wyso­ko­ści 20–30 zł. Nie zawie­dli­śmy się: wie­le osób, do któ­rych docie­ra nasze pismo, prze­ka­za­ło wów­czas Fun­da­cji „Źró­dło” dary, dzię­ki któ­rym może­my do dzi­siaj wyda­wać Tygo­dnik Rodzin Kato­lic­kich „Źró­dło”. Tygo­dnik nasz prze­trwał: umac­nia wia­rę w Boga w Trój­cy Świę­tej, miłość do Mat­ki Bożej, bro­ni Kościo­ła kato­lic­kie­go przed oszczer­czy­mi ata­ka­mi i ucząc praw­dzi­wej histo­rii Pol­ski krze­wi patrio­tyzm. Obec­nie, po pię­ciu latach, sytu­acja zmu­sza nas do pono­wie­nia proś­by o pomoc. Jeśli soli­dar­nie każ­da rodzi­na prze­ka­że podob­ną kwo­tę, to wspól­nie poko­na­my obec­ny kry­zys finan­so­wy i tygo­dnik „Źró­dło” nadal będzie wyda­wa­ny. Ufa­my, że nasz apel – tak jak przed pię­ciu laty – spo­tka się z życz­li­wą, ofiar­ną odpo­wie­dzią naszych Czy­tel­ni­ków i w kolej­nych latach nasze pismo będzie towa­rzy­szy­ło rodzi­nom kato­lic­kim w umac­nia­niu wia­ry oraz miło­ści do Boga i Ojczy­zny. Z góry dzię­ku­jąc za pomoc, prze­ka­zu­je­my ser­decz­ne: Bóg zapłać! W imie­niu redak­cji: Wan­da Pół­taw­ska, Janusz Kawec­ki, Adam Kisiel, Anto­ni Zię­ba
PS. Dane do wpła­ty: Fun­da­cja „Źró­dło”, ul. Smo­leńsk 2, 31–004 Kra­ków,

Nr rachunku 63 1240 4650 1111 0000 5145 1808