Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Rok Henryka Sienkiewicza (1846–1916)

My wszyscy z niego

Por­tret Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza, mal. Kazi­mierz Pochwal­ski – 1890 (Fot. ze zbio­rów Muzeum Naro­do­we­go w Kiel­cach)

W 170. rocz­ni­cę uro­dzin oraz 100. rocz­ni­cę śmier­ci Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza Sejm Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, mając na uwa­dze zasłu­gi dla Naro­du i nie­oce­nio­ny udział w dzie­le odro­dze­nia Pol­ski, czci Jego pamięć i posta­na­wia usta­no­wić rok 2016 Rokiem Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza. Hen­ryk Sien­kie­wicz to pierw­szy Polak uho­no­ro­wa­ny Nagro­dą Nobla w dzie­dzi­nie lite­ra­tu­ry, doce­nio­ny za cało­kształt twór­czo­ści i – jak wów­czas stwier­dzo­no – rzad­ko spo­ty­ka­ny geniusz, któ­ry wcie­lił w sie­bie ducha Naro­du. Jego powie­ści histo­rycz­ne pod­trzy­my­wa­ły kolej­ne poko­le­nia Pola­ków w cza­sach naro­do­wych nie­do­li. Za swo­je oby­wa­tel­skie zasłu­gi dla Ojczy­zny przez współ­cze­snych zwa­ny „Het­ma­nem Ducho­wym Pola­ków”, a za etos dobro­czyn­no­ści – „Wiel­kim Jał­muż­ni­kiem Naro­du”. Twór­czość Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza, dzia­łal­ność spo­łecz­na i nie­ustan­ne orę­dow­nic­two za nie­pod­le­głym pań­stwem pol­skim ode­gra­ły nie­zwy­kle istot­ną rolę w odzy­ska­niu przez Pol­skę wol­no­ści. Niech Sien­kie­wi­czow­ska spu­ści­zna sta­no­wi pod­sta­wę patrio­tycz­ne­go wycho­wa­nia mło­dych poko­leń Pola­ków, jak bowiem pisał o Nim Sta­ni­sław Cat-Mac­kie­wicz: „My wszy­scy z nie­go”.
Uchwa­ła Sena­tu Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, 22 grud­nia 2015 roku (tytuł od redak­cji)