Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Droga do pełni życia

KS. ABP WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI

Cele­bra­cja Mszy św. na Jasnej Górze pod prze­wod­nic­twem papie­ża Fran­cisz­ka będzie naro­do­wym dzięk­czy­nie­niem za 1050-lecie Chrztu Pol­ski. Jest to wiel­ki dar, ale i zobo­wią­za­nie, aby wraz z całym Kościo­łem w Pol­sce i Roda­ka­mi spo­za gra­nic Ojczy­zny – razem z Ojcem Świę­tym Fran­cisz­kiem – wyznać wia­rę w Chry­stu­sa, Syna Boże­go zro­dzo­ne­go z Maryi Dzie­wi­cy. Ufa­my, że Piotr naszych cza­sów swo­im sło­wem i bło­go­sła­wień­stwem wyjed­na nam łaskę wzmoc­nie­nia wia­ry i świa­dec­twa życia chrze­ści­jań­skie­go, boga­te­go w uczyn­ki miło­sier­dzia wzglę­dem duszy i cia­ła. Sło­wo Boże i Jego pra­wo jest dostęp­ne, a sto­su­jąc je wcho­dzi­my na dro­gę życia. Dro­ga do peł­ni życia wiecz­ne­go z Bogiem wie­dzie poprzez zacho­wa­nie przy­ka­za­nia opie­ra­ją­ce­go się na dwóch fila­rach: miło­ści Boga i miło­ści bliź­nie­go. W kon­tek­ście prze­ży­wa­nej rocz­ni­cy Chrztu Pol­ski war­to przy­wo­łać rów­nież sło­wa św. Jana Paw­ła II, wypo­wie­dzia­ne pod­czas pierw­szej piel­grzym­ki do Ojczy­zny: „Kościół przy­niósł Pol­sce Chry­stu­sa – to zna­czy klucz do rozu­mie­nia tej wiel­kiej i pod­sta­wo­wej rze­czy­wi­sto­ści, jaką jest czło­wiek. Czło­wie­ka bowiem nie moż­na do koń­ca zro­zu­mieć bez Chry­stu­sa”. Bez takie­go zro­zu­mie­nia i spoj­rze­nia w głąb naszych sumień, zarów­no rocz­ni­ca Chrztu, jak i Rok Miło­sier­dzia, czy piel­grzym­ka Ojca Świę­te­go, będą utra­co­ną łaską i nie odczu­je­my ich war­to­ści.

Frag­ment Listu Paster­skie­go, Czę­sto­cho­wa, 10 VII 2016 r.