Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

NASZ LOS W JEGO RĘKU

KS. KARD. STANISŁAW DZIWISZ

Zie­mia jest nam zada­na. Na niej się rodzi­my. Na niej pra­cu­je­my i czy­ni­my ją sobie pod­da­ną, na niej czy­ni­my dobro i ogar­nia­my naszych bliź­nich miło­ścią. Ale to wszyst­ko jest tyl­ko wstę­pem do cze­ka­ją­cej na nas rze­czy­wi­sto­ści, któ­rą nazy­wa­my nie­bem. Świę­ty Jakub przy­po­mniał nam dzi­siaj, jak kru­chy jest los czło­wie­ka. Pisał Apo­stoł, byśmy nie pla­no­wa­li sobie pre­cy­zyj­nie bliż­szej i dal­szej przy­szło­ści, bo prze­cież nie wszyst­ko zale­ży od nas i nie wie­my, co nas spo­tka jutro. „Bo czym­że jest nasze życie? Parą jeste­śmy, co się uka­zu­je na krót­ko, a potem  zni­ka”. Dla­te­go „powin­ni­śmy mówić: «Jeże­li Pan zechce, a będzie­my żyli, zro­bi­my to lub owo»” (por. Jk 4,14–15). Dla­te­go praw­dzi­wa mądrość pole­ga na tym, byśmy Bogu powie­rzy­li nasz los i byśmy Boga posta­wi­li w cen­trum nasze­go życia, naszych spraw, naszych marzeń i nadziei. Sta­re pol­skie przy­sło­wie mówi, że „bez Boga ani do pro­ga”. Nasz los jest w Jego ręku. W Nim są nasze naj­głęb­sze źró­dła. On nada­je osta­tecz­ny sens nasze­mu życiu, naszej pra­cy, naszej miło­ści.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas dzięk­czy­nie­nia za kano­ni­za­cję św. Sta­ni­sła­wa Pap­czyń­skie­go, Rzym, 6 VI 2016 r.