Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

DOSTRZEC POTRZEBUJĄCEGO

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Koniecz­ność odczu­wa­nia wspól­no­ty z potrze­bu­ją­cy­mi, jako zada­nia nało­żo­ne­go na uczniów, odgry­wa­ła w Koście­le dużą rolę od samych jego począt­ków. „Ci wszy­scy, któ­rzy uwie­rzy­li, prze­by­wa­li razem i wszyst­ko mie­li wspól­ne. Sprze­da­wa­li mająt­ki i dobra i roz­dzie­la­li je każ­de­mu według potrze­by” (Dz 2,44–45). Ta rady­kal­na for­ma wspól­no­ty mate­rial­nej nie mogła zostać utrzy­ma­na na sta­łe, gdy Kościół zaczął się roz­ra­stać, nie­mniej jed­nak pozo­sta­ło w nim prze­ko­na­nie, że „we wspól­no­cie wie­rzą­cych nie może być takiej for­my ubó­stwa, by komuś odmó­wio­no dóbr koniecz­nych do god­ne­go życia” (Deus cari­tas est, 20). Tak więc – aby dzi­siaj odpo­wie­dzieć sku­tecz­nie na potrze­by ubo­gich w Pol­sce – nie wystar­czy dążyć do pro­mo­wa­nia roz­wo­ju eko­no­micz­ne­go i gospo­dar­cze­go, do uspraw­nie­nia sys­te­mu świad­czeń spo­łecz­nych. Takie dzia­ła­nia są obo­wiąz­kiem każ­de­go rzą­du i sys­te­mu admi­ni­stra­cyj­ne­go. Pierw­szym kro­kiem na polu pomo­cy ubo­gim, a zara­zem prze­zwy­cię­ża­nia nie­rów­no­ści spo­łecz­nych, jest dostrze­że­nie czło­wie­ka potrze­bu­ją­ce­go i aktyw­ne wyj­ście w jego kie­run­ku, tak, by spo­łe­czeń­stwo sta­wa­ło się coraz bar­dziej ludz­ką wspól­no­tą.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas piel­grzym­ki Cari­tas Pol­ska w ramach jubi­le­uszu 1050. rocz­ni­cy Chrztu Pol­ski, Poznań, 17 VI 2016 r.