Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE (29)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Bło­go­sła­wie­ni miło­sier­ni, albo­wiem oni miło­sier­dzia dostą­pią” (Mt 5,7) – te sło­wa Pana Jezu­sa z Kaza­nia na Górze będą roz­wa­ża­ne przez mło­dzież z całe­go świa­ta, któ­ra przy­bę­dzie do Kra­ko­wa na Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży (26–31 lip­ca 016 r.). Te dni będą wiel­kim darem Bożym dla mło­dych piel­grzy­mów, ale szcze­gól­nie dla mło­dych uczniów Chry­stu­sa z Pol­ski. Wszy­scy zosta­nie­my umoc­nie­ni w wie­rze, jeśli tyl­ko otwo­rzy­my ser­ca na świa­tło Boże, jeśli swo­ją obec­no­ścią i modli­twą damy świa­dec­two o Chry­stu­sie. Sta­raj­my się wszy­scy – i mło­dzi, i star­si wie­kiem – tak zor­ga­ni­zo­wać czas, byśmy mogli wsłu­chi­wać się w głos Pio­tra naszych cza­sów i modlić się pod jego prze­wod­nic­twem. wia­do­mi tego, że jeste­śmy dzieć­mi Boga, któ­ry nas stwo­rzył, i świa­do­mi łaski Chrztu, powta­rzaj­my „Ojcze nasz”. Mło­dzi chcą doświad­czyć Bożej, miło­sier­nej miło­ści i chcą doświad­czyć, że nie są sami, ale idą przez życie z tysią­ca­mi, milio­na­mi mło­dych ludzi, wie­rzą­cych w Chry­stu­sa, nale­żą­cych do Kościo­ła świę­te­go. Mło­dzi potrze­bu­ją nadziei, świa­tła w ciem­no­ści, dro­gi wśród nie­pew­no­ści, mostów ponad prze­pa­ścia­mi, przy­ja­znej ręki w świe­cie peł­nym samot­no­ści. Wie­lu uczest­ni­ków Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży w poprzed­nich latach odna­la­zło na nowo sens życia, odczy­ta­ło powo­ła­nie, spo­tka­ło kogoś, z kim złą­czy­li się przy­się­gą mał­żeń­ską. Kra­ków jest mia­stem, w któ­rym orę­dzie o Bożym Miło­sier­dziu z nową mocą zosta­ło ogło­szo­ne świa­tu. Nie zmar­nuj­my tego cza­su łaski, tej szan­sy, któ­rą Bóg daje, aby­śmy umoc­ni­li wia­rę, aby pojed­na­ły się mał­żeń­stwa, aby mło­dzi poszli za Chry­stu­so­wym wezwa­niem: „Pójdź za Mną” – w mał­żeń­stwie, w kapłań­stwie, życiu kon­se­kro­wa­nym, w życiu samot­nym, w świe­cie. „Świa­to­wy Dzień jest nie tyl­ko świę­tem, ale tak­że poważ­nym ducho­wym zada­niem. Aby był on owoc­ny, potrzeb­ne jest przy­go­to­wa­nie (św. Jan Paweł II, 1990). „Rodzi­na jest pierw­szą szko­łą war­to­ści ludz­kich, w któ­rej moż­na się nauczyć dobre­go korzy­sta­nia z wol­no­ści” (Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek, adh. Amo­ris laeti­tia, p. 274).
Pro­po­zy­cja reflek­sji
Jak będę prze­ży­wał świę­te Dni i jak pomo­gę bliź­nie­mu przy­jąć dar tych Dni?