Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

NASZ LOS W JEGO RĘKU

KS. KARD. STANISŁAW DZIWISZ

Dzi­siej­sza Ewan­ge­lia roz­po­czy­na się od pyta­nia, jakie posta­wił Jezu­so­wi uczo­ny w Piśmie: “Nauczy­cie­lu, co mam czy­nić, aby osią­gnąć życie wiecz­ne?”. Z podob­nym pyta­niem zwró­cił się kie­dyś do Jezu­sa mło­dy czło­wiek. Oby­dwaj, zarów­no ten doro­sły i wykształ­co­ny jak tez ten mło­dy i poszu­ku­ją­cy, otrzy­ma­li podob­ną odpo­wiedź. Wła­ści­wą dro­gą dla czło­wie­ka jest zacho­wy­wa­nie Bożych przy­ka­zań. Kto według nich postę­pu­je, otrzy­ma dar życia wiecz­ne­go. Oka­za­ło się jed­nak, ze zarów­no mło­dzie­niec, jak i uczo­ny w Piśmie, sta­wia­ją dodat­ko­we pyta­nia. Jak­by szu­ka­li cze­goś wię­cej lub potrze­bo­wa­li wyja­śnie­nia. Pan Jezus chęt­nie podej­mu­je temat. Kre­śli przed nimi per­spek­ty­wę dosko­nal­sze­go życia, takie­go, któ­re pole­ga na peł­niej­szym naśla­do­wa­niu Jego same­go. Mło­dzie­niec otrzy­mu­je pro­po­zy­cję, aby sprze­dał wszyst­ko, co ma i roz­dał ubo­gim, a następ­nie poszedł za Jezu­sem. Uczo­ny w Pra­wie sły­szy przy­po­wieść o miło­sier­nym Sama­ry­ta­ni­nie, a więc o kimś, kto potra­fi poświę­cić bliź­nie­mu swój czas, swo­je dobra i swo­je ser­ce. Tym czło­wie­kiem jest przede wszyst­kim sam Jezus.

Frag­ment listu Paster­skie­go, Kra­ków, 10 VII 2016 r.