Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

PODRÓŻ W GŁĄB SIEBIE

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Sobór Waty­kań­ski II uka­zał cały Kościół jako wspól­no­tę piel­grzy­mu­ją­cą ludu Boże­go, a „piel­grzym­ka sta­ła się obra­zem życia ludz­kie­go, któ­re me jest niczym innym jak wła­śnie codzien­nym piel­grzy­mo­wa­niem do osta­tecz­ne­go celu na spo­tka­nie z Bogiem”. W swo­jej piel­grzym­ce czło­wiek nie idzie więc do Boga w poje­dyn­kę, ale we wspól­no­cie z inny­mi, w któ­rej to wspól­no­cie będzie się tez kie­dyś rado­wał ze spo­tka­nia z Bogiem w nie­bie. Nie moż­na nazwać piel­grzym­ką wyjaz­du, pod­czas któ­re­go w krót­kim cza­sie nawie­dza się, albo raczej zwie­dza, wiel­ką ilość sank­tu­ariów, czy też innych miejsc szcze­gól­nie waż­nych dla chrze­ści­jań­stwa Piel­grzy­mi muszą mieć bowiem czas na wspól­no­to­wą i oso­bi­stą modli­twę i reflek­sję.
Piel­grzym­ka to nie tyl­ko poko­na­nie dro­gi do jakie­goś miej­sca, ale to przede wszyst­kim podróż w głąb same­go sie­bie. To ode­rwa­nie się od usta­lo­ne­go ryt­mu codzien­ne­go życia, któ­re pozwa­la spoj­rzeć na sie­bie i na swo­je życie z zupeł­nie innej per­spek­ty­wy. To odpo­wiedź na wewnętrz­ny głos, któ­ry wzy­wa nas do rusze­nia w dro­gę do ukry­tych zaka­mar­ków nasze­go życia, do głęb­sze­go zro­zu­mie­nia naszej wła­snej oso­by.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­ne; pod­czas Mszy Św., któ­ra roz­po­czę­ła 82 Poznań­ską Pie­szą Piel­grzym­kę na Jasną Górę. Poznań. 6 VII 2016 r.