Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE (30)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7) – to błogosławieństwo jest tematem Światowych Dni Młodzieży. Wielu – setki, tysiące ludzi – przygotowywały te dni łaski, dni modlitwy i świadectwa o Chrystusie. Tysiące, tysiące troszczy się o to, by te Dni przezywane były w pokoju i bezpieczeństwie, we wspólnocie z Bogiem i bliźnimi, szczególnie z młodymi wyznawcami Chrystusa, którzy przybyli do Polski z ponad 150 krajów całego świata.
Pan Jezus w Ewangelii ostrzega nas przed niebezpieczeństwem chciwości: „Strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia” (Łk 12,15).
Bogaty człowiek z przypowieści mówi do siebie: „Masz wszelkie zasoby dóbr… odpoczywaj, jedz, pij i używaj” (Łk 12,19). Bóg powiedział temu czlowiekowi: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądaią twojej duszy od ciebie…” (Łk 12,20). Ta przypowieść jest ostrzeżeniem dla nas wszystkich, ale szczególnie dla tych, którzy gromadzą dla siebie, a me są bogaci przed Bogiem” (por. Łk 12,21).
Otwarcie na Boże miłosierdzie, gotowość pełnienia miłosierdzia wobec bliźnich, wymagają wewnętrznej wolności. Tę wolność zdobywamy i umacniamy, gdy me poddajemy się zniewoleniu przez to, co zewnętrzne, doczesne, przemijające.
Św. Paweł wzywa ochrzczonych: „Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze.. Dążcie do tego, co w górze, a me do tego. co na ziemi… Zadajcie… śmierć temu, co przyziemne w waszych członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem” (Kol 3,1 5).
Otoczmy modlitwą Ojca Świętego Franciszka, wsłuchamy się w jego nauczanie, zachęcajmy młodych do udziału we wspólnej modlitwie z młodymi całego świata.  Jeśli bezpośredni udział będzie niemożliwy, łączmy się w modlitwie przez środki przekazu. Zachowajmy pamiątki z tych dni.
Światowe Dni są wyznaniem wiary wobec Polski, Europy i świata. Wyznajeny wiarę przez obecność na spotkaniach modlitewnych z Ojcem Świętym. Przyjmiimy z wdzięcznością świadectwo młodych z różnych krajów. Przyjęcie pielgrzymów w naszych parafiach, szkołach i rodzinach pozostawi Boży ślad w sercach uczestników.
Propozycja postanowienia
Niech chorzy, cierpiący, ofiarują swoją modlitwę za uczestników Dni i za tych, którzy są zamknięci na dar Boży, jakimi są Światowe Dni Młodzieży.