Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE (30)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Bło­go­sła­wie­ni miło­sier­ni, albo­wiem oni miło­sier­dzia dostą­pią” (Mt 5,7) — to bło­go­sła­wień­stwo jest tema­tem Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży. Wie­lu — set­ki, tysią­ce ludzi — przy­go­to­wy­wa­ły te dni łaski, dni modli­twy i świa­dec­twa o Chry­stu­sie. Tysią­ce, tysią­ce trosz­czy się o to, by te Dni prze­zy­wa­ne były w poko­ju i bez­pie­czeń­stwie, we wspól­no­cie z Bogiem i bliź­ni­mi, szcze­gól­nie z mło­dy­mi wyznaw­ca­mi Chry­stu­sa, któ­rzy przy­by­li do Pol­ski z ponad 150 kra­jów całe­go świa­ta.
Pan Jezus w Ewan­ge­lii ostrze­ga nas przed nie­bez­pie­czeń­stwem chci­wo­ści: „Strzeż­cie się wszel­kiej chci­wo­ści, bo nawet gdy ktoś opły­wa we wszyst­ko, życie jego nie jest zależ­ne od jego mie­nia” (Łk 12,15).
Boga­ty czło­wiek z przy­po­wie­ści mówi do sie­bie: „Masz wszel­kie zaso­by dóbr… odpo­czy­waj, jedz, pij i uży­waj” (Łk 12,19). Bóg powie­dział temu czlo­wie­ko­wi: „Głup­cze, jesz­cze tej nocy zażą­da­ią two­jej duszy od cie­bie…” (Łk 12,20). Ta przy­po­wieść jest ostrze­że­niem dla nas wszyst­kich, ale szcze­gól­nie dla tych, któ­rzy gro­ma­dzą dla sie­bie, a me są boga­ci przed Bogiem” (por. Łk 12,21).
Otwar­cie na Boże miło­sier­dzie, goto­wość peł­nie­nia miło­sier­dzia wobec bliź­nich, wyma­ga­ją wewnętrz­nej wol­no­ści. Tę wol­ność zdo­by­wa­my i umac­nia­my, gdy me pod­da­je­my się znie­wo­le­niu przez to, co zewnętrz­ne, docze­sne, prze­mi­ja­ją­ce.
Św. Paweł wzy­wa ochrzczo­nych: „Jeśli­ście razem z Chry­stu­sem powsta­li z mar­twych, szu­kaj­cie tego, co w górze.. Dąż­cie do tego, co w górze, a me do tego. co na zie­mi… Zadaj­cie… śmierć temu, co przy­ziem­ne w waszych człon­kach: roz­pu­ście, nie­czy­sto­ści, lubież­no­ści, złej żądzy i chci­wo­ści, bo ona jest bał­wo­chwal­stwem” (Kol 3,1 5).
Otocz­my modli­twą Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, wsłu­cha­my się w jego naucza­nie, zachę­caj­my mło­dych do udzia­łu we wspól­nej modli­twie z mło­dy­mi całe­go świa­ta.  Jeśli bez­po­śred­ni udział będzie nie­moż­li­wy, łącz­my się w modli­twie przez środ­ki prze­ka­zu. Zacho­waj­my pamiąt­ki z tych dni.
Świa­to­we Dni są wyzna­niem wia­ry wobec Pol­ski, Euro­py i świa­ta. Wyzna­je­ny wia­rę przez obec­ność na spo­tka­niach modli­tew­nych z Ojcem Świę­tym. Przyj­mii­my z wdzięcz­no­ścią świa­dec­two mło­dych z róż­nych kra­jów. Przy­ję­cie piel­grzy­mów w naszych para­fiach, szko­łach i rodzi­nach pozo­sta­wi Boży ślad w ser­cach uczest­ni­ków.
Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia
Niech cho­rzy, cier­pią­cy, ofia­ru­ją swo­ją modli­twę za uczest­ni­ków Dni i za tych, któ­rzy są zamknię­ci na dar Boży, jaki­mi są Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży.