Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

OD NAS ZALEŻY OBLICZE KOŚCIOŁA

KS. KARD. STANISŁAW DZIWISZ

Na spo­tka­nie z Jezu­sem w tych dniach przy­cho­dzi­my z oso­bi­sty­mi doświad­cze­nia­mi prze­ży­wa­nia Ewan­ge­lii w naszym nie­ła­twym świe­cie. Przy­no­si­my ze sobą nasze lęki i roz­cza­ro­wa­nia, ale tak­że nasze tęsk­no­ty i nadzie­je, nasze pra­gnie­nia życia w świe­cie bar­dziej ludz­kim, bar­dziej bra­ter­skim i soli­dar­nym. Zda­je­my sobie spra­wę z naszych sła­bo­ści, ale wie­rzy­my, że „wszyst­ko może­my w Tym, któ­ry nas umac­nia” (por. Flp 4,13). Może­my sta­wić czo­ło wyzwa­niom dzi­siej­sze­go świa­ta, w któ­rym czło­wiek wybie­ra mię­dzy wia­rą i nie­wia­rą, mię­dzy dobrem i złem, mię­dzy miło­ścią i jej zaprze­cze­niem. (…) Spo­ty­ka­jąc się z Jezu­sem, doświad­cza­my jed­no­cze­śnie, że wszy­scy sta­no­wi­my wiel­ką wspól­no­tę, czy­li Kościół, prze­kra­cza­ją­cy gra­ni­ce wyty­czo­ne przez ludzi i dzie­lą­ce ludzi. Jeste­śmy wszy­scy dzieć­mi Boga, odku­pio­ny­mi krwią Jego Syna, Jezu­sa Chry­stu­sa. Doświad­cze­nie Kościo­ła powszech­ne­go to wspa­nia­łe prze­ży­cie zwią­za­ne ze Świa­to­wy­mi Dnia­mi Mło­dzie­ży. Od nas, od naszej wia­ry i świę­to­ści, zale­ży obli­cze Kościo­ła. Od nas zale­ży, by docie­rał on z Ewan­ge­lią do tych, któ­rzy jesz­cze nie zna­ją Chry­stu­sa, albo nie zna­ją Go w wystar­cza­ją­cym stop­niu.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. otwar­cia ŚDM na Bło­niach w Kra­ko­wie, 26 VII 2016 r.