Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

DOŚWIADCZENIE WYJĄTKOWEJ WSPÓLNOTY

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży to doświad­cze­nie wyjąt­ko­wej wspól­no­ty, któ­re pozo­sta­nie z wami na całe życie. Jestem prze­ko­na­ny, że te Świa­to­we Dni pomo­gą wam w odkry­ciu pięk­na życia. Spo­tka­nie z mło­dy­mi ludź­mi z całe­go świa­ta, peł­ny­mi entu­zja­zmu, wyzwo­li wiel­ką ener­gię, któ­ra uwol­ni was od bana­łu, od nija­ko­ści, pły­ci­zny, mono­to­nii i ruty­ny. Nie­sa­mo­wi­ty dyna­mizm mło­dych przy­po­mni wam, że ludzie zosta­li stwo­rze­ni do rze­czy wspa­nia­łych; do peł­ni życia, do nie­koń­czą­ce­go się szczę­ścia. Każ­dy z was jest stwo­rzo­ny z miło­ści i dla miło­ści, i nie­moż­li­wą jest peł­nia życia bez tej naj­więk­szej Miło­ści, jaką jest sam Bóg, o czym tak pisał św. Augu­styn: „Nie­spo­koj­ne jest nasze ser­ce, dopó­ki nie spo­cznie w Tobie”. Gdy dzi­siaj łatwo nam stra­cić punk­ty odnie­sie­nia, fila­ry, na któ­rych pra­gnie­my budo­wać swo­je życie, gdy mło­dość doświad­cza nie­pew­no­ści i lęku, co czę­sto pro­wa­dzi do poczu­cia zagu­bie­nia i kon­for­mi­zmu, gdy doświad­cza poczu­cia tym­cza­so­wo­ści, chwi­lo­wych atrak­cji, któ­re nie dają praw­dzi­wej rado­ści i nie pro­wa­dzą nas do Boga i ludzi – w takiej sytu­acji Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży są szan­są na odna­le­zie­nie swe­go miej­sca w Koście­le i świe­cie, szan­są na pogłę­bie­nie wia­ry, szan­są na odna­le­zie­nie swe­go miej­sca w miło­sier­nym ser­cu Jezu­sa.

Frag­ment orę­dzia – zachę­ty mło­dych Pola­ków do udzia­łu w Świa­to­wych
Dniach Mło­dzie­ży w Kra­ko­wie, 25 VII 2016 r.