Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE (31)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży, spo­tka­nia z Ojcem Świę­tym Fran­cisz­kiem, świa­dec­two wia­ry mło­dzie­ży z całe­go świa­ta – to wiel­ki dar Boży. Dłu­go będzie­my wra­cać do prze­ży­tych dni, szcze­gól­nie do tego, co nam powie­dział Ojciec Świę­ty. Wspól­na modli­twa mło­dych jest potęż­nym wyzna­niem wia­ry i umoc­nie­niem wia­ry. Wyzna­nie wia­ry jest poru­sze­niem ser­ca, rachun­kiem sumie­nia i świa­tłem na przy­szłość. Autor Listu do Hebraj­czy­ków pisze, że „wia­ra jest porę­ką tych dóbr, któ­rych się spo­dzie­wa­my, dowo­dem tych rze­czy­wi­sto­ści, któ­rych nie widzi­my” (Hbr 11,1). Abra­ham „przez wia­rę usłu­chał… wezwa­nia Boże­go… przez wia­rę przy­wę­dro­wał do Zie­mi Obie­ca­nej… uznaw­szy sie­bie za gości i piel­grzy­mów tej zie­mi… Teraz zaś do lep­szej dążą, to jest do nie­bie­skiej” (Hbr 11,8–16). Wia­ra w Boga, Jego miło­sier­ną miłość, w obec­ność peł­ną mocy, jest dla mał­żon­ków i rodzin fun­da­men­tem trwa­ło­ści, wier­no­ści, prze­ba­cze­nia i poko­ju. Pan Jezus mówi o owo­cach wia­ry, o otrzy­ma­nych darach i o zada­niach, któ­re wią­żą się z powo­ła­niem mał­żeń­skim i rodzin­nym. „Spraw­cie sobie trzo­sy, któ­re nie nisz­cze­ją, skarb nie­wy­czer­pa­ny w nie­bie, gdzie zło­dziej się nie dosta­je ani mól nie nisz­czy” (Łk 12,33). Mał­żon­ko­wie chrze­ści­jań­scy, rodzi­na chrze­ści­jań­ska trosz­czy się o dobra mate­rial­ne, któ­re są koniecz­ne do utrzy­ma­nia rodzi­ny, wykształ­ce­nia dzie­ci, ale pamię­ta­ją, że waż­niej­sze są skar­by „nie­wy­czer­pa­ne w nie­bie”. Rodzi­na jest „Bogiem sil­na” – przy­po­mi­nał wie­le razy św.  Jan Paweł II. Pan Jezus wzy­wa do goto­wo­ści na Jego przyj­ście. Tym przyj­ściem nie­spo­dzie­wa­nym jest nagła śmierć w rodzi­nie, nie­spo­dzie­wa­na posta­wa kogoś z rodzi­ny: „A wy podob­ni do ludzi, ocze­ku­ją­cych swe­go pana” (Łk 12,36). Pan Jezus przy­cho­dzi nie­spo­dzia­nie z pocie­chą, rado­ścią, krzy­żem, nowym wezwa­niem: „Wy też bądź­cie goto­wi, gdyż o godzi­nie, któ­rej się nie domy­śla­cie, Syn Czło­wie­czy przyj­dzie” (Łk 12,40).
Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia
Spró­buj­my sfor­mu­ło­wać dla sie­bie (szcze­gól­nie w modli­twie) te zada­nia, któ­re nam Pan Jezus sta­wia po Świa­to­wych Dniach (doty­czy to nie tyl­ko mło­dych)!