Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE (31)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Światowe Dni Młodzieży, spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem, świadectwo wiary młodzieży z całego świata – to wielki dar Boży. Długo będziemy wracać do przeżytych dni, szczególnie do tego, co nam powiedział Ojciec Święty. Wspólna modlitwa młodych jest potężnym wyznaniem wiary i umocnieniem wiary. Wyznanie wiary jest poruszeniem serca, rachunkiem sumienia i światłem na przyszłość. Autor Listu do Hebrajczyków pisze, że „wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy” (Hbr 11,1). Abraham „przez wiarę usłuchał… wezwania Bożego… przez wiarę przywędrował do Ziemi Obiecanej… uznawszy siebie za gości i pielgrzymów tej ziemi… Teraz zaś do lepszej dążą, to jest do niebieskiej” (Hbr 11,8–16). Wiara w Boga, Jego miłosierną miłość, w obecność pełną mocy, jest dla małżonków i rodzin fundamentem trwałości, wierności, przebaczenia i pokoju. Pan Jezus mówi o owocach wiary, o otrzymanych darach i o zadaniach, które wiążą się z powołaniem małżeńskim i rodzinnym. „Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy” (Łk 12,33). Małżonkowie chrześcijańscy, rodzina chrześcijańska troszczy się o dobra materialne, które są konieczne do utrzymania rodziny, wykształcenia dzieci, ale pamiętają, że ważniejsze są skarby „niewyczerpane w niebie”. Rodzina jest „Bogiem silna” – przypominał wiele razy św.  Jan Paweł II. Pan Jezus wzywa do gotowości na Jego przyjście. Tym przyjściem niespodziewanym jest nagła śmierć w rodzinie, niespodziewana postawa kogoś z rodziny: „A wy podobni do ludzi, oczekujących swego pana” (Łk 12,36). Pan Jezus przychodzi niespodzianie z pociechą, radością, krzyżem, nowym wezwaniem: „Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie” (Łk 12,40).
Propozycja postanowienia
Spróbujmy sformułować dla siebie (szczególnie w modlitwie) te zadania, które nam Pan Jezus stawia po Światowych Dniach (dotyczy to nie tylko młodych)!