Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z NAUCZANIA OJCA ŚWIĘTEGO

ZACHĘCAM NARÓD POLSKI, ABY PATRZYŁ Z NADZIEJĄ W PRZYSZŁOŚĆ!

Frag­men­ty prze­mó­wie­nia Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, wygło­szo­ne­go na Zam­ku Kró­lew­skim na Wawe­lu, 27 lip­ca br.


Panie Pre­zy­den­cie, (…)
Sza­now­ni Pań­stwo, Pozdra­wiam z sza­cun­kiem Pana Pre­zy­den­ta i dzię­ku­ję mu za wiel­ko­dusz­ne przy­ję­cie oraz uprzej­me sło­wa. (…) Po raz pierw­szy odwie­dzam Euro­pę Środ­ko­wo– -Wschod­nią i cie­szę się, że roz­po­czy­nam od Pol­ski, któ­rej synem był nie­za­po­mnia­ny św. Jan Paweł II, ini­cja­tor i pro­mo­tor Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży. (…) Nie­daw­no obcho­dzi­li­ście 1050. rocz­ni­cę Chrztu Pol­ski. Było to z pew­no­ścią waż­ne wyda­rze­nie jed­no­ści naro­do­wej, któ­re potwier­dzi­ło, że zgo­da, pomi­mo róż­no­rod­no­ści poglą­dów, jest pew­ną dro­gą do osią­gnię­cia dobra wspól­ne­go całe­go naro­du pol­skie­go. (…) Trze­ba ziden­ty­fi­ko­wać przy­czy­ny emi­gra­cji z Pol­ski, uła­twia­jąc powrót oso­bom, któ­re chcą wró­cić. Jed­no­cze­śnie potrzeb­na jest goto­wość przy­ję­cia ludzi ucie­ka­ją­cych od wojen i gło­du; soli­dar­ność z oso­ba­mi pozba­wio­ny­mi swo­ich praw pod­sta­wo­wych, w tym do swo­bod­ne­go i bez­piecz­ne­go wyzna­wa­nia swo­jej wia­ry. (…) Zachę­cam naród pol­ski, aby w świe­tle swo­jej tysiąc­let­niej histo­rii patrzył z nadzie­ją w przy­szłość i na pro­ble­my, któ­rym musi sta­wić czo­ło. (…) Poli­ty­ka spo­łecz­na na rzecz rodzi­ny, pierw­szej i pod­sta­wo­wej komór­ki spo­łe­czeń­stwa, aby wspie­rać te naj­słab­sze i naj­uboż­sze, poma­ga­jąc im w odpo­wie­dzial­nym przy­ję­ciu życia, sta­nie się w ten spo­sób jesz­cze bar­dziej sku­tecz­na. Życie musi być zawsze przy­ję­te i chro­nio­ne – zarów­no przy­ję­te, jak i chro­nio­ne – od poczę­cia aż do natu­ral­nej śmier­ci, i wszy­scy jeste­śmy powo­ła­ni, aby je sza­no­wać i trosz­czyć się o nie. Z dru­giej stro­ny do zadań pań­stwa, Kościo­ła i spo­łe­czeń­stwa nale­ży towa­rzy­sze­nie i kon­kret­na pomoc wszyst­kim, któ­rzy znaj­du­ją się w sytu­acji poważ­nej trud­no­ści, aby dziec­ko nigdy nie było postrze­ga­ne jako cię­żar, lecz jako dar, a oso­by naj­słab­sze i naj­uboż­sze nigdy nie były pozo­sta­wia­ne samym sobie. Panie Pre­zy­den­cie, Naród pol­ski może liczyć, tak jak to było w całej jego dłu­giej histo­rii, na współ­pra­cę Kościo­ła kato­lic­kie­go, aby w świe­tle zasad chrze­ści­jań­skich, któ­re go inspi­ru­ją i któ­re ukształ­to­wa­ły dzie­je i toż­sa­mość Pol­ski, umiał w zmie­nio­nych warun­kach histo­rycz­nych postę­po­wać na swej dro­dze, wier­ny swo­im naj­lep­szym tra­dy­cjom i pełen ufno­ści i nadziei, tak­że w chwi­lach trud­nych. Pona­wia­jąc wyra­zy mojej wdzięcz­no­ści, życzę  Panu i wszyst­kim tu obec­nym spo­koj­nej i owoc­nej służ­by dla dobra wspól­ne­go.
Niech Mat­ka Boża Czę­sto­chow­ska bło­go­sła­wi i ochra­nia Pol­skę!