Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

SŁUŻYŁ WIERNIE
KOŚCIOŁOWI KRAKOWSKIEMU

KS. KARD. STANISŁAW DZIWISZ

Śmierć kard. Fran­cisz­ka Machar­skie­go napa­wa smut­kiem i bólem całą Archi­die­ce­zję Kra­kow­ską. Odszedł do wiecz­no­ści dobry pasterz, któ­ry przez 27 lat pro­wa­dził z wiel­ką mądro­ścią i odpo­wie­dzial­no­ścią w trud­nych cza­sach Kościół kra­kow­ski. W okre­sie prze­mian, któ­re się doko­na­ły w Pol­sce, prze­obra­żeń poli­tycz­nych, kard. Machar­ski umiał zacho­wać słusz­ny dystans, któ­ry zaowo­co­wał tym, że Kościół zacho­wał swo­ją nie­za­leż­ność i rów­no­cze­śnie zacho­wał współ­pra­cę dla dobra Kościo­ła i spo­łe­czeń­stwa w Pol­sce. Na pew­no wie­lu ludzi jest mu wdzięcz­nych za jego posta­wę. Pamię­ta­my okres kie­dy trze­ba było odwie­dzać tych, któ­rzy byli inter­no­wa­li, trze­ba było poma­gać ludziom, któ­rzy cier­pie­li. On umiał z deli­kat­no­ścią i dystan­sem to wszyst­ko pro­wa­dzić poprzez Cari­tas i insty­tu­cje die­ce­zjal­ne. (…) Słu­żył wier­nie Kościo­ło­wi kra­kow­skie­mu i spo­łe­czeń­stwu. (…) Tak się zło­ży­ło, że zmarł w Roku Miło­sier­dzia, a tak­że prze­trzy­mał w ogrom­nym cier­pie­niu Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży, któ­re też były nazna­czo­ne tema­tem miło­sier­dzia. (…) Wyjąt­ko­we życie, wyjąt­ko­we odcho­dze­nie i wyjąt­ko­wa wizy­ta papie­ża przy łożu śmier­ci.

Frag­ment wypo­wie­dzi o zmar­łym ks. kard. Fran­cisz­ku Machar­skim – swo­im poprzed­ni­ku w Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej, 2 VIII 2016 r.