Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

CZŁOWIEK WIELKIEGO DUCHA

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Księ­dza kar­dy­na­ła wspo­mi­nam bar­dzo dobrze. Pierw­sze moje spo­tka­nie z nim było jesz­cze w semi­na­rium, wte­dy gdy jako rek­tor kra­kow­skie­go semi­na­rium [duchow­ne­go] ksiądz kar­dy­nał przy­je­chał do Gnie­zna i w gnieź­nień­skim semi­na­rium duchow­nym pro­wa­dził reko­lek­cje. To był chy­ba jedy­ny reko­lek­cjo­ni­sta, któ­ry miał taki wpływ na semi­na­rium. Gdy przy­szła godzi­na ado­ra­cji [Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu], kle­ry­cy trwa­li na niej całą godzi­nę bez ruchu – to jedy­ny taki przy­pa­dek, któ­ry pamię­tam. (…) Za jego cza­sów powsta­wa­ły domy samot­nej mat­ki, rodzin­ne domy dziec­ka, zakła­dy opie­kuń­czo-lecz­ni­cze, porad­nie psy­cho­lo­gicz­ne, ogni­ska dla bez­dom­nych – był na pew­no czło­wie­kiem czy­nu. (…) Był posta­cią bar­dzo ujmu­ją­cą. Miał, według mnie, nie tyl­ko sil­ną ducho­wość, ale rów­nież pewien zmysł dyplo­ma­cji. Czło­wiek wiel­kie­go ducha i sze­ro­kie­go roz­ma­chu, nie zamknię­ty, chęt­nie uczest­ni­czą­cy w życiu, w spo­tka­niach z ludź­mi. Z pew­no­ścią będzie sta­no­wił jed­ną z waż­niej­szych epok w życiu Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej i Kościo­ła kato­lic­kie­go w Pol­sce.

Frag­ment wypo­wie­dzi o zmar­łym ks. kard. Fran­cisz­ku Machar­skim, 2 VIII 2016 r.