Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

UROCZYSTA BEATYFIKACJA

BEATYFIKACJA MATKI TERESY

Papież Jan Paweł II beaty­fi­ko­wał Mat­kę Tere­sę (Fot. G. Gałąz­ka)

19 paź­dzier­ni­ka 2003 roku na pla­cu św. Pio­tra w Waty­ka­nie Jan Paweł II beaty­fi­ko­wał Mat­kę Tere­sę z Kal­ku­ty. W uro­czy­sto­ści wzię­ło udział 300 tysię­cy wier­nych. Wśród nich była bli­ska rodzi­na nowej bło­go­sła­wio­nej, a tak­że kil­ka tysię­cy ludzi ubo­gich. Wśród setek trans­pa­ren­tów i powie­wa­ją­cych flag domi­no­wa­ły indyj­skie, albań­skie. mace­doń­skie i pol­skie.
Z proś­bą o ogło­sze­nie Mat­ki Tere­sy bło­go­sła­wio­ną zwró­cił się do Papie­ża arcy­bi­skup Kal­ku­ty Lucas Sir­kar SDB. Arcy­bi­skup przy­po­mniał syl­wet­kę nowej bło­go­sła­wio­nej. Wygła­sza­jąc for­mu­łę beaty­fi­ka­cyj­ną Jan Paweł II zapo­wie­dział, że Mat­ka Tere­sa będzie odtąd czczo­na w Koście­le, w dniu Jej śmier­ci – „w dniu Jej naro­dzin dla nie­ba”, czy­li 5 wrze­śnia. Sło­wa Papie­ża ogła­sza­ją­ce­go beaty­fi­ka­cję wywo­ła­ły ogrom­ny aplauz zgro­ma­dzo­nych. Po obrzę­dzie beaty­fi­ka­cji do Ojca Świę­te­go przy wtó­rze hin­du­skiej muzy­ki, bęb­nów i sita­ru pode­szła dele­ga­cja zgro­ma­dzeń zakon­nych i ruchów zało­żo­nych przez Mat­kę Tere­sę. Papież otrzy­mał reli­kwie nowej bło­go­sła­wio­nej. Dele­ga­cje poprze­dza­ła gru­pa kobiet ubra­nych w hin­du­skie stro­je. W dło­niach trzy­ma­ły wień­ce z kwia­tów, zapa­lo­ne świe­ce i kadzi­dła. Wśród 300 tys. wier­nych było 25 tys. piel­grzy­mów z zagra­ni­cy, w tym 9 tys. z Pol­ski. Byli roda­cy Mat­ki Tere­sy z Alba­nii, a tak­że bra­ta­ni­ca zało­ży­ciel­ki Zgro­ma­dze­nia Sióstr Misjo­na­rek Miło­ści 59-let­nia Ali Boja­xhiu wraz z dwoj­giem dzie­ci. W pro­ce­sji z dara­mi do Jana Paw­ła II pode­szli przed­sta­wi­cie­le wszyst­kich kon­ty­nen­tów. Papież otrzy­mał od nich publi­ka­cję „Inspi­ra­cje Mat­ki Tere­sy”, mapę Afry­ki wyko­na­ną z zia­ren roślin afry­kań­skich, wize­ru­nek Twa­rzy Chry­stu­sa, róża­niec wyko­na­ny przez austra­lij­skich abo­ry­ge­nów i obraz Mat­ki Bożej z Guada­lu­pe z Papie­żem i Mat­ką Tere­są, nama­lo­wa­ny przez mek­sy­kań­skich Indian. Przed Komu­nią Świę­tą gru­pa kobiet w hidu­skich stro­jach wyko­na­ła rytu­al­ny obrzęd „ara­ti” pole­ga­ją­cy na tań­cu i śpie­wie w języ­ku tamil­skim, któ­ry wyko­rzy­stu­jąc kwia­ty, kadzi­dło i ogień gło­si chwa­łę i ado­ra­cję Boga. Nie­da­le­ko papie­skie­go ołta­rza na pla­cu przed Bazy­li­ką Waty­kań­ską zasia­dło ok. 3 tys. ubo­gich przy­by­łych na beaty­fi­ka­cję z całe­go świa­ta, a wśród nich ubo­dzy korzy­sta­ją­cy z poło­żo­nej w pobli­żu sie­dzi­by Kon­gre­ga­cji Nauki Wia­ry jadło­daj­ni „Donum Mariae” pro­wa­dzo­nej przez sio­stry ze zgro­ma­dze­nia zało­żo­ne­go przez Mat­kę Tere­sę, a tak­że pod­opiecz­ni z tego i dwóch innych rzym­skich pla­có­wek misjo­na­rek miło­ści. Przy­by­ły tak­że dele­ga­cje ubo­gich, któ­ry­mi opie­ku­ją się sio­stry, z zagra­ni­cy, m.in. z Chor­wa­cji i z Pol­ski. Na zakoń­cze­nie Mszy św. przed połu­dnio­wą modli­twą „Anioł Pań­ski” Jan Paweł II zwró­cił się do wier­nych w kil­ku języ­kach, m.in. po mace­doń­sku i albań­sku. Po angiel­sku Papież powie­dział: „Gorą­co witam piel­grzy­mów języ­ka angiel­skie­go, szcze­gól­nie przy­by­łych z Indii i ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych. Niech przy­kład Mat­ki Tere­sy umac­nia waszą miłość do Pana i będzie natchnie­niem do więk­szej służ­by potrze­bu­ją­cym”. Papież zwró­cił się z krót­kim pozdro­wie­niem w języ­ku albań­skim, mace­doń­skim, pol­skim i wło­skim. „Pamię­taj­my, że Mat­ka Naj­święt­sza była zawsze wzo­rem dla Mat­ki Tere­sy, zarów­no w modli­twie, jak i w dzia­łal­no­ści misyj­nej. Niech za wsta­wien­nic­twem nowej Bło­go­sła­wio­nej Mary­ja Pan­na wyjed­na nam, byśmy postę­po­wa­li w miło­ści Boga i bliź­nie­go” — powie­dział Ojciec Świę­ty po wło­sku.