Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Jedność duszy i ciała

KS. BP KRZYSZTOF NITKIEWICZ

Czło­wiek to nie tyl­ko isto­ta ducho­wa posia­da­ją­ca cia­ło na czas poby­tu na zie­mi, cia­ło będą­ce przy­czy­ną ogra­ni­czeń. Czło­wiek nie jest rów­nież cia­łem wypo­sa­żo­nym w sys­tem odczu­wa­nia i myśle­nia, któ­re w pew­nym momen­cie bez­pow­rot­nie zamie­ra. Jak wie­le nie­po­ro­zu­mień, a nawet dra­ma­tów wyni­ka z powo­du nie­zna­jo­mo­ści lub wypa­cza­nia praw­dy o czło­wie­ku. Tym­cza­sem z woli Boga jeste­śmy jed­no­ścią duszy i cia­ła. Dla­te­go nasze powo­ła­nie do chwa­ły w Nie­bie musi być reali­zo­wa­ne w sfe­rze ducho­wej i cie­le­snej, bez depre­cjo­no­wa­nia żad­nej z nich. Nale­ży mieć sza­cu­nek do same­go sie­bie, pamię­ta­jąc, że inni posia­da­ją taką samą god­ność. Jako ucznio­wie Chry­stu­sa nie może­my zaak­cep­to­wać tego, że ludzie, któ­rzy ule­gli złu sta­ją się jesz­cze gor­si, bied­ni pogrą­ża­ją się w więk­szej nędzy, a smut­ni w roz­pa­czy. Nie może­my przy­glą­dać się temu bier­nie. Mamy podej­mo­wać dzia­ła­nia, któ­re wpro­wa­dzą zmia­ny na lep­sze nawet jeśli w pierw­szej chwi­li mogą się one wyda­wać mało istot­ne. (…) Bóg jed­nak trosz­czy się o wspól­no­tę wie­rzą­cych, bro­ni jej przed ata­ka­mi złe­go. To budzi nadzie­ję i daje pocie­chę. Pod­czas ŚDM spo­tka­łem w Kra­ko­wie mło­de­go bisku­pa kop­tyj­skiej Die­ce­zji Luk­sor w Egip­cie. Biskup Emma­nu­el Kha­led Bishay opo­wia­dał mi, że kil­ka dni po świę­ce­niach bisku­pich spa­lo­no mu kate­drę. I dodał, że doświad­czył ze wszyst­kich stron ogrom­nej soli­dar­no­ści i pomo­cy. Bóg nigdy o nas nie zapo­mi­na. Kie­dy z róż­nych stron napły­wa­ją wia­do­mo­ści budzą­ce gro­zę, Bóg mówi, że jest bli­sko, że trosz­czy się o każ­de­go z nas. Życie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny jest tego dowo­dem.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny w Kły­żo­wie, 15 VIII 2016 r.