Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

PIEŚŃ WDZIĘCZNOŚCI

KS. KARD. STANISŁAW DZIWISZ

Magni­fi­cat to zobo­wią­zu­ją­ca pieśń. Jest wyra­zem naszej wdzięcz­no­ści, ale zobo­wią­zu­je nas, byśmy tę wdzięcz­ność oka­za­li rów­nież naszą posta­wą i czy­nem. Trze­ba przede wszyst­kim zacząć od samych sie­bie, od nasze­go życia oso­bi­ste­go i rodzin­ne­go, by było ono przej­rzy­ste, ofiar­ne, otwar­te na Boga i bliź­nie­go. Szla­chec­two zobo­wią­zu­je. Sko­ro docze­ka­li­śmy tak wiel­kie­go wyda­rze­nia, jakim był Świa­to­wy Dzień Mło­dzie­ży (…). Ducho­we obli­cze Kra­ko­wa rzeź­bi­ły całe poko­le­nia świę­tych i uczo­nych, ludzi kul­tu­ry, lite­ra­tu­ry, sztu­ki i codzien­nej pra­cy, ofiar­ny trud matek i ojców, i ludzi pro­stych, modli­twa osób kon­se­kro­wa­nych i pra­ca dusz­pa­ster­ska kapła­nów. Świa­to­wy Dzień Mło­dzie­ży jesz­cze bar­dziej ubo­ga­cił to dzie­dzic­two. Nie wol­no nam roz­trwo­nić tego depo­zy­tu dobra i miło­sier­dzia, wia­ry i świę­to­ści, gościn­no­ści i bra­ter­stwa. Powin­ni­śmy dbać o zacho­wa­nie obli­cza Mia­sta otwar­te­go, przy­ja­zne­go i życz­li­we­go, dzie­lą­ce­go się war­to­ścia­mi, rezy­gnu­ją­ce­go z tego wszyst­kie­go, co poni­ża i degra­du­je czło­wie­ka, co jest prze­ciw­ne praw­dzi­wej kul­tu­rze ducha.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny w Bazy­li­ce Mariac­kiej w Kra­ko­wie, 15 VIII 2016 r.