Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

WIARA JEST PODSTAWĄ MIŁOSIERDZIA

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Każ­de poko­le­nie jest wezwa­ne do przy­swo­je­nia sobie w spo­sób auten­tycz­ny i ory­gi­nal­ny tra­dy­cji i war­to­ści, jakie zosta­ły mu prze­ka­za­ne, spra­wia­jąc, by otrzy­ma­ny dar zaowo­co­wał na nowo w jego epo­ce i w nowych oko­licz­no­ściach. Każ­dy z osob­na, poprzez codzien­ne pój­ście za Chry­stu­sem, musi sobie przy­swo­ić skar­by praw­dy i łaski, któ­re są jemu pro­po­no­wa­ne i prze­ka­zy­wa­ne przez dzie­dzic­two prze­szło­ści. A jak się u nas przed­sta­wia dzi­siaj owo przy­swa­ja­nie sobie „skar­bów praw­dy i łaski”? Dzi­siaj Pola­cy to w prze­wa­ża­ją­cej czę­ści kato­li­cy; przy­na­leż­ność do tego wyzna­nia dekla­ru­je aż 92,8 proc. osób. Byli­by­śmy jed­nak śle­pi, gdy­by­śmy nie dostrze­gli rys i pęk­nięć w prze­strze­ni wia­ry dzi­siej­szych Pola­ków. Gdy­by­śmy nie dostrze­gli stop­nio­wo wkra­cza­ją­ce­go zeświec­cze­nia, szcze­gól­nie nasi­lo­ne­go w mło­dym poko­le­niu. Wie­lu kato­li­ków nie sta­ra się wca­le łączyć Ewan­ge­lii z codzien­nym doświad­cze­niem. (…) Ratun­kiem przed takim zagu­bie­niem dla Kościo­ła w Pol­sce [jest] wyzna­nie z poko­rą i odwa­gą wia­ry w Chry­stu­sa i poświad­cze­nie tej wia­ry czy­na­mi miło­sier­dzia. Miło­sier­dzie jest bowiem wyra­zem wia­ry, a wia­ra jest pod­sta­wą miło­sier­dzia.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas XXV Piel­grzym­ki Rodzi­ny Radia Mary­ja, Jasna Góra, 10 VII 2016 r.