Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

KRÓLOWA TATRGORCÓW

KS. KARD. STANISŁAW DZIWISZ

Lud Boży na Pod­ha­lu zacho­wu­je dobrą, wier­ną i wzru­sza­ją­cą pamięć o swej Pani – Mat­ce Bożej Ludź­mier­skiej, któ­ra wybra­ła sobie na szcze­gól­ną sie­dzi­bę tę prze­pięk­ną kra­inę u stóp Tatr i Gor­ców. Tutaj miesz­kań­cy Pod­ha­la wędru­ją od wie­ków, aby Mat­ce Syna Boże­go i swej Mat­ce powie­rzać wszyst­kie swo­je spra­wy – i te trud­ne, zro­szo­ne łza­mi bólu, i te rado­sne, opa­trzo­ne łza­mi wdzięcz­no­ści. Tyl­ko Ona wie, ile spraw powie­rzo­no tutaj Jej Ser­cu, ile wypo­wie­dzia­no tutaj próśb, ile stąd zanie­sio­no do Niej modlitw, pozdra­wia­jąc Ją z różań­cem w ręku zapi­sa­ny­mi w Ewan­ge­lii sło­wa­mi anio­ła Gabrie­la: „Zdro­waś, Mary­jo, łaski peł­na, Pan z Tobą” oraz sło­wa­mi Elż­bie­ty: „Bło­go­sła­wio­na jesteś mię­dzy nie­wia­sta­mi i bło­go­sła­wio­ny jest owoc Two­je­go łona”. Do Pani Ludź­mier­skiej przy­cho­dzą też wier­ni, któ­rzy z róż­nych stron Pol­ski przy­by­wa­ją tu, by szu­kać wytchnie­nia. Naj­bar­dziej zadzi­wia­ją­ce jest to, że wyjeż­dża­ją­cy stąd roda­cy, nie­jed­no­krot­nie za oce­an, zabie­ra­ją ze sobą pamięć o swej Pani i Mat­ce. (…) Zacho­wuj­cie tę pamięć i prze­ka­zuj­cie ją następ­ne­mu poko­le­niu, a Pani Pod­ha­lań­ska nigdy o was nie zapo­mni.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej
Maryi Pan­ny w Ludź­mie­rzu, 15 VIII 2016 r.