Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

POTRZEBNA JEST HOJNOŚĆ I ROZTROPNOŚĆ

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Nasz kraj wie­le razy sta­wał się schro­nie­niem dla tych, któ­rzy musie­li ucie­kać przed prze­śla­do­wa­nia­mi. W cza­sach Jagiel­lo­nów nasze zie­mie zasły­nę­ły z gościn­no­ści. Po upad­ku nie­pod­le­gło­ści tak­że Pola­cy mogli jej doświad­czyć w innych kra­jach. W latach 80. ubie­głe­go stu­le­cia pomo­cy udzie­li­ły nam kra­je Euro­py Zachod­niej. Deka­dę póź­niej pol­skiej gościn­no­ści mogli doświad­czyć Bia­ło­ru­si­ni, Ukra­iń­cy i Cze­cze­ni. Jej pod­trzy­my­wa­nie i wycho­wy­wa­nie do niej powin­no być wyra­zem chrze­ści­jań­skiej wraż­li­wo­ści i naro­do­wej tra­dy­cji. Nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że roz­wią­za­nie pro­ble­mu migra­cyj­ne­go w Pol­sce i w Euro­pie wyma­ga współ­pra­cy ludzi dobrej woli na wie­lu płasz­czy­znach. Potrzeb­na jest hoj­ność i roz­trop­ność, otwar­cie ser­ca i usta­no­wie­nie praw gwa­ran­tu­ją­cych posza­no­wa­nie god­no­ści wła­snych oby­wa­te­li i tych, któ­rzy pro­szą o pomoc. Chrze­ści­ja­nie powin­ni dążyć do współ­pra­cy z odpo­wied­ni­mi orga­na­mi wła­dzy pań­stwo­wej i orga­ni­za­cji spo­łecz­nych. Tyl­ko sze­ro­ko zakro­jo­na akcja huma­ni­tar­na i uwzględ­nie­nie poli­tycz­nych i eko­no­micz­nych przy­czyn ist­nie­ją­cych trud­no­ści może dopro­wa­dzić do rze­czy­wi­stej popra­wy sytu­acji.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas XXV Piel­grzym­ki Rodzi­ny
Radia Mary­ja, Jasna Góra, 10 VII 2016 r.