Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z NAUCZANIA OJCA ŚWIĘTEGO

ZAWSZE USIŁUJCIE CZYNIĆ DOBRZE SOBIE NAWZAJEMNIEUSTANNIE SIĘ MÓDLCIE! (1T 5,15–17)

Modli­twa Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka z wier­ny­mi zgro­ma­dzo­ny­mi na pla­cu
św. Pio­tra w Waty­ka­nie pod­czas audien­cji ogól­nej 24 sierp­nia br.


Dro­dzy bra­cia i sio­stry!
Przy­go­to­wa­łem kate­che­zę na dzi­siej­szą audien­cję, podob­nie jak to czy­nię każ­dej śro­dy pod­czas obec­ne­go ubi­le­uszu Miło­sier­dzia na temat bli­sko­ści Jezu­sa. Jed­nak­że w obli­czu infor­ma­cji o trzę­sie­niu zie­mi, któ­re dotknę­ło środ­ko­we Wło­chy, nisz­cząc całe rejo­ny i pozo­sta­wia­jąc mar­twych i ran­nych nie mogę nie wyra­zić moje­go wiel­kie­go ubo­le­wa­nia i bli­sko­ści wszyst­kim oso­bom prze­by­wa­ją­cym na tere­nach dotknię­tych wstrzą­sa­mi. Wszyst­kim oso­bom, któ­re utra­ci­ły  swo­ich bli­skich i któ­re nadal są wstrzą­śnię­te lękiem i prze­ra­że­niem. Jestem głę­bo­ko poru­szo­ny sły­sząc bur­mi­strza Ama­tri­ce, mówią­ce­go: „Moje­go mia­sta już nie ma” i wie­dząc, że wśród mar­twych są też dzie­ci. Dla­te­go pra­gnę zapew­nić wszyst­kie te oso­by z oko­lic Accu­mo­li, Ama­tri­ce, czy gdzie indziej w die­ce­zji Rie­ti, Asco­li Pice­no oraz innych w całym Lacjum, Umbrii i Mar­che o modli­twie i chcę im powie­dzieć, by były pew­ne czu­ło­ści i miło­ści całe­go Kościo­ła, któ­ry w tej chwi­li pra­gnie ich objąć swo­ją mat­czy­ną miło­ścią, a tak­że naszym uści­sku, zgro­ma­dzo­nych tutaj, na pla­cu. Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek podzię­ko­wał wszyst­kim wolon­ta­riu­szom i człon­kom Obro­ny Cywil­nej, któ­rzy ratu­ją ludzi: Pro­szę was o przy­łą­cze­nie się do mnie w modli­twie, aby Pan Jezus, któ­ry zawsze wzru­szał się w obli­czu ludz­kie­go cier­pie­nia, pocie­szył te obo­la­łe ser­ca i obda­rzył je poko­jem za wsta­wien­nic­twem Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. Wzrusz­my się wraz z Jezu­sem. Zatem odło­ży­my na przy­szły tydzień dzi­siej­szą kate­che­zę. Zachę­cam was do odmó­wie­nia wraz ze mną w inten­cji tych naszych bra­ci i sióstr część bole­sną Różań­ca Świę­te­go.