Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Niech żyje Polska!

KS. ABP SŁAWOJ LESZEK GŁÓDŹ

Sani­ta­riusz­ko „Inko”, pod­puł­kow­ni­ku „Zagoń­czy­ku”, wasz ostat­ni okrzyk: „Niech żyje Pol­ska”, któ­ry roz­legł się na pro­gu waszej śmier­ci – nie zamilkł. Bie­gnie ku nam. Prze­ni­ka nasze ser­ca! Przej­mu­ją­cy sym­bol waszej wiel­ko­ści i dziel­no­ści. Waszej chwa­ły i sła­wy. Waszej miło­ści i ofia­ry. To on (…) wezwał nas wszyst­kich, aby­śmy się tu sta­wi­li. W imię Pol­ski, któ­ra (…) pamię­ta. Wresz­cie pamię­ta! O synach i cór­kach nasze­go Naro­du. O tych, któ­rzy zło­ży­li ofia­rę swe­go życia, „Dla Cie­bie, Pol­sko, i dla Two­jej chwa­ły”! Dla twej Wol­no­ści! Dla twej Nie­pod­le­gło­ści! Dłu­go cze­ka­łaś „Inko” na ten dzień! Dłu­go cze­ka­łeś nań Panie porucz­ni­ku „Zagoń­czy­ku”! NIECH ŻYJE POLSKA! Ten okrzyk roz­brzmie­wał nie raz w tam­tej, powo­jen­nej, skrwa­wio­nej, skrzyw­dzo­nej Pol­sce. Okrzyk naszych bra­ci i sióstr, oby­wa­te­li pol­skiej Ojczy­zny, żoł­nie­rzy hero­icz­ne­go anty­ko­mu­ni­stycz­ne­go powsta­nia. Po latach nazwa­no ich Żoł­nie­rza­mi Wyklę­ty­mi, Żoł­nie­rza­mi Nie­złom­ny­mi. Ale nazy­wa­no ich tak­że ina­czej: ban­dy­ta­mi, zdraj­ca­mi ojczy­zny, słu­gu­sa­mi reak­cji. Byli tro­pie­ni, tępie­ni, tor­tu­ro­wa­ni w cza­sie śledztw, zabi­ja­ni, ska­zy­wa­ni na wie­lo­let­nie wyro­ki, obdzie­ra­ni z żoł­nier­skiej czci, hono­ru, god­no­ści. Nie tyl­ko oni, ale i ich Rodzi­ny, stra­szo­ne i upo­ko­rzo­ne. (…) Patrio­tyzm to nie jest mone­ta prze­tar­go­wa. Ma być w nas, w naszych ser­cach. Tak jak był w ser­cach Żoł­nie­rzy Nie­złom­nych, któ­rzy byli i są boha­te­ra­mi pol­skiej wol­no­ści.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. pogrze­bo­wej Danu­ty Sie­dzi­ków­ny, ps. „Inka”, i Felik­sa Sel­ma­no­wi­cza, ps. „Zagoń­czyk”, Gdańsk, 28 VIII 2016 r.